Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZŠ  MARKVARTOVICE

 

ve školním roce 2018 – 2019

                                                       Zpracovala: Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                                                         dne 31. srpna 2019

 Schváleno školskou radou dne: 13.9.2019

 

 

 

 

Obsah:  

     1. Základní charakteristika školy

 1. Výsledky výchovy a vzdělání
 2. Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace
 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. Kvalifikovanost pedagogů
 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
 10. Základní údaje o hospodaření školy
 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

  

  Základní charakteristika školy

  

Základní škola Markvartovice, Šilheřovická 492, 74714

                                                  IZO 102 432 147

 

Zřizovatelem školy je Obec Markvartovice, IČO 00300411 se sídlem

  Šilheřovická 491

Statutární zástupce: Ing. Pavel Myslivec, starosta obce

           Ovocná 277, Markvartovice, 747 14

 Ředitelka školy:   Mgr. Šárka Kubišová,

                             bytem Markvartovice, Šilheřovická 305, 747 14

 

            ZŠ Markvartovice zahrnuje 1. – 5. postupný ročník, 2 oddělení školní družiny, ranní školní družinu, školní jídelnu – výdejnu, školní knihovnu a tělocvičnu. Od 1. 1. 2003 se stala ZŠ Markvartovice příspěvkovou organizací. Právnímu subjektu bylo přiděleno IČO 709 89 273.

 

            Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky.

Ve školním roce 2018 -2019 ji navštěvovalo 101 žáků (46 dívek a 54 chlapců) v 1. – 5. postupném ročníku.

 

            ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbariérová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením po celkové rekonstrukci a modernizaci patří k nejmodernějším školám v republice.

    

            Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1. – 5. ročníku, 1 učebna a jedna třída jsou vyčleněny pro školní družinu. Od ledna 2015 máme otevřenou i ranní družinu a druhé oddělení odpolední ŠD, které se nachází v učebně 1. třídy a v letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 55 žáků.  

 

            Každá třída je již vybavena interaktivní tabulí, takže můžeme ve všech ročnících vyučovat podle nejnovějších metod práce.

 

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 75 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny Ludgeřovice a žáci mají každý den na výběr ze dvou druhů jídel.

 

          Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale v odpoledních hodinách také pro veřejnost a sportovní organizace v obci.

 

K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm. Patřil k ní i 12- cti metrový skleník, který nám v tomto školním roce zničila vichřice. Tato zahrada slouží dětem při i po vyučování, ale také v odpoledních hodinách při pořádání sportovních i slavnostních akcí.

 

Předloni se naše škola rekonstruovala, měnila se okna, elektrická osvětlení, do tříd se instalovaly rekuperační jednotky, škola se zateplovala, opravovala se střecha a budova dostala novou fasádu. Měnilo se osvětlení, vyměňovala se zabezpečovací zařízení a telefony ve škole.

 

Letos v červnu se díky naší obci slavnostně otevírala u fotbalového hřiště nová moderní běžecká dráha o čtyřech drahách, kterou mohou využívat všichni občané včetně žáků naší školy.

 

O letošních prázdninách se v kotelně naší školy vyměnily staré plynové kotle za nové a zmizela i kogenerační jednotka, která nikdy neplnila svou funkci.

 

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti žáků máme u vchodů do budovy školy a u tělocvičny namontovány bezpečnostní kamery.


 1. Výsledky výchovy a vzdělání

 

            Ve školním roce 2018 – 2019 zahájilo výuku v ZŠ 103 žáků, z toho 46 dívek a 57 chlapců. Průměrný počet žáků ve třídě byl 20,4. V souladu s osnovami bylo vyučováno týdně 118 hodin, výuka jazyka dělena nebyla.  

 

            V prvním až pátém ročníku začalo vyučování podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání – Tvořivá škola. Ve čtvrtém i pátém ročníku měli žáci navíc hodinu informatiky, takže se v obou třídách vyučovalo 26 hodin týdně.

  

            Výuka náboženství probíhala od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně a navštěvovalo ji celkem 28 žáků.

 

            Žáci ZŠ Markvartovice dosahovali i v tomto školním roce dobrých výchovných i vzdělávacích výsledků. Všichni žáci prospěli. Jeden žák byl klasifikován sníženou známkou z chování.

                  

                      Přehled klasifikace žáků školy 2018 / 2019
prospěli s vyznamenáním      prospěli  
1. ročník   20   0
2. ročník   19   2
3. ročník   20   3
4. ročník   13   6
5. ročník                          11   6

 

 

     Od 1. 4. 2019 byla přijata do 5. ročníku 1 žákyně a dne 15. 4. 2019 do 3. ročníku

1 žák.

 

 1. ročník ukončilo 17 žáků, 2 žáci přestupují po úspěšných přijímacích zkouškách na Gymnázium Matiční, Ostrava, 1 žák na Základní školu OKD Hornická, Hlučín, ostatní žáci odcházejí do šesté třídy do ZŠ Ludgeřovice. 1 žákyně 5. třídy je vedena na naší škole, ale nedochází již od 1. třídy. Jeden žák 3. třídy uskutečňuje povinnou školní docházku v zahraničí.

 

            Během letošních prázdnin přestoupili 3 žáci 3. třídy a 2 žáci 5. třídy do ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Jeden žák přistoupil do 1 třídy, 2 žáci do třetí třídy (jeden z nich se vrací z Německa a po dohodě se zákonnými zástupci bude opakovat třetí třídu), 1 žákyně s 3. stupněm podpůrného opaření a asistentem pedagoga přestoupila do 4. třídy


Celkový počet zameškaných hodin

 

      V tomto školním roce žáci zameškali celkem 4 544 hodin, tj. v průměru 43,68 hodin na 1 žáka. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny rodiči nebo lékařem.

.

 Plnění učebních osnov a učebních plánů

 

     Výuka na ZŠ Markvartovice probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání – Tvořivá škola.


 1. Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace

 

                Integrovaní žáci jsou dyslektici – na naší škole v péči dyslektického asistenta.

1.tř. – 1 žák se 4. st. PO, 1 žák s 2. st. PO , 3. tř. – 4 žáci s 2. st. PO, 4. tř. – 2 žáci, 1 žák se 2. st. PO, 1 žák s 1. st. PO, 5. tř. – 3 žáci s 1. st. PO, dále jsme na naši škole integrovali 4 žáky s poruchami chování (ADHD).

Všem jsou na škole vytvářeny takové podmínky, aby nebyli vyčleňováni z kolektivu zdravých dětí. Pedagogové i ostatní zaměstnanci se snaží, aby bylo slovo integrace splňováno do všech důsledků.

  

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

            Ve funkci řídícího pracovníka pracuje na škole paní ředitelka již 15 let, na škole je již 34let, je kvalifikovaná v oboru NŠ – TV. Absolvovala funkční školení pro vedoucí pracovníky v roce 2005.

     V její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka, která učí 15 let a kvalifikovaná je opět v oboru NŠ.

     Všechny paní učitelky, které na škole vyučují, jsou plně kvalifikované.

Letos pro výuku anglického jazyka nastoupila paní učitelka s aprobací Angličtina pro 3. st., a to pro všechny ročníky.

Ve školní družině pracuje paní vychovatelka, která má 33 let praxe. Paní vychovatelka zároveň učí výchovy v některých třídách, pro tuto činnost je nekvalifikovaná. Ve druhém oddělení školní družiny, které funguje v odpoledních hodinách v učebně 1. třídy, pracuje paní vychovatelka pátým rokem a je pro tuto profesi kvalifikovaná, má praxi 12 let.

           

            Ve funkci školnice pracuje na naší škole paní, která vydává i obědy ve školní jídelně – výdejně. Má praxi 43 let.

O úklid tříd a chodeb ve škole i v jejím okolí se starají dvě paní uklízečky (38 let a 40 let praxe). Obě pomáhají od loňského školního roku z důvodu nárůstu strávníků také ve školní jídelně s výdejem stravy.

Účetnictví ve škole provádí od roku 2011 účetní firma PAM s.r.o. paní Radky Tyburcové v Opavě.

 

 5. Kvalifikovanost učitelů

 

            Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují na škole 1. – 5. ročník jsou plně kvalifikovaní pro I. stupeň základní školy, pouze paní vychovatelka, která vyučuje výchovné předměty je kvalifikovaná pouze pro MŠ a ŠD.

             Výuka anglického jazyka probíhá ve 2., 3., 4. a 5. ročníku a učí je paní učitelka s kvalifikací učitele AJ pro 3. st.

            

 1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

     Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019 – 2020 proběhl 4. dubna. K  zápisu se dostavilo 21 dětí, zákonní zástupci požádali u 1 z nich o odklad školní docházky, 1 žák se přišel k povinné školní docházce zapsat během letních prázdnin. Do 1. třídy by mělo nastoupit 21 žáků. 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

            V oblasti prevence sociálně patologických jevů působila na naší škole paní učitelka, která se zúčastňovala seminářů a společně s paní vychovatelkou a třídními učitelkami působila na žáky vhodnou formou.

Ani v letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné závažnější problémy.

  

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

V rámci DVPP se pedagogové vzdělávali v oboru rizikového chování žáků, čtenářské a matematické gramotnosti a v neposlední řadě tady v oblasti jazykové a metodologické. Ředitelka školy v oblasti právních předpisů.

  

Učitelé se v tomto školním roce vzdělávali v těchto oblastech:

 

 Šablony pro MŠ a ZŠ

Čtení a příprava na psaní v 1. tř.

Začínáme s iPodem

Začínáme s Google Apps + Google vychytávky

DM Software

Výchovné přístupy k žákům s rizikovým chováním

Výtvarné techniky

Zážitkové hry v TV

Metodik školení prevence I., II., III.

Čtenářská gramotnost na 1. st. ZŠ

Aktuální změny školské legislativy

Majetek příspěvkové organizace

Specifické vývojové poruchy učení

Školení hygienického minima

Matematická gramotnost na 1. st. ZŠ

Školení BOZ

Pracovně právní vztahy

Šablony

Archivní a spisová služba ve školství

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Stručný přehled činnosti naší školy ve školním roce 2018/2019  :

 Slavnostní zahájení šk. roku 2018/2019                             

 Fotografování prvňáčků                                          

Informativní třídní schůzky                           

Dopravní hřiště v Hlučíně – 3. tř.

Divadelní představení pro žáky 1. – 5.třídy

Sázení pamětního stromu – výročí 100 ČR

Besídka pro důchodce – Projekt 72 hodin

Fotografování na vánoční portrét

Dopravní hřiště pro žáky 4. tř.  

Slavnost Slabikáře

Lampiónový průvod                                       

Zpívání u vánočního stromu

Adventní posezení s rodiči     

Poselství křesťanských Vánoc   

Maškarní ples žáků v 15.00 hod v tělocvičně školy              

Hasík – přednáška hasičů ve 2. tř.        

Ovoce do škol                       

Vědecký den na ZŠ Hornická pro žáky 5. tř.                                    

Matematická soutěž Klokánek a Cvrček

Výcvik psa Agility

Putování do okolních bunkrů, tematická přednáška

Draví ptáci

Den podle Ámose      

Projekt ke Dni Země

Plavecký výcvik 1. – 4. tř.

Škola v přírodě v Malenovicích 1. – 5. tř.

Návštěva 5. tř. ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Oslava Dne Země v areálu chovatelů 

Divadlo loutek – L. Aškenazy

Otevírání studánek

Hudební pořad s R. Zenklem

Smažení vaječiny na školní zahradě

Den s Integrovaným záchranným systémem v Hlučíně

Odpust Markvartovice

Slavnostní otevírání nové moderní běžecké dráhy     

Přednáška elitního kriminalisty

Hudební pořad

Oslava dne dětí 

Cyklovýlet pro 5. třídu

Školní výlet Štramberská trúba (jeskyně Šipka, muzeum Z. Buriana, minizoo, pečení Štramberských uší)

Procházka do šilheřovické cukrárny

Rozloučení se školním rokem, pasování prvňáčků a loučení páťáků

Slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení

 Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se kromě tohoto přehledu podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Děti navštěvují zájmové kroužky např. keramiku, tvořivé dílny, sportovní a pohybové hry, hru na klavír, flétnu, kytaru. V tomto školním roce probíhal na škole kroužek sportovní gymnastiky, matematické logiky a deskových her. Přibyla nám nová moderní běžecká dráha, takže děti mezi sebou soutěží v rychlosti, o přestávce hrají stojní tenis a stolní fotbal. Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy – hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech a koloběžkách. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách TV nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami, florbal a jiné míčové a závodivé hry. Mnoho našich žáků je členy Sboru mladých dobrovolných hasičů.

Ve všech třídách nadále probíhá výuka na interaktivní tabuli SMART BOARD, díky kterým se žáci velmi rádi učí zábavnou formou, plní úkoly, které si pro ně paní učitelka musí připravit.

Spolupracujeme s MŠ, ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s Rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

 

 10.  Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

  V tomto školním roce neproběhla na naší škole inspekční činnost.

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

Škola hospodaří jednak s finančními prostředky MŠMT, které využívá na platy zaměstnanců, na ostatní neinvestiční výdaje (školení pedagogů, učební pomůcky pro žáky prvních tříd i ostatní žáky), a finančními prostředky, které jí poskytl zřizovatel na provozní prostředky, učební pomůcky, kancelářské a čisticí prostředky, školení atd.

 

12.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

 

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádného mezinárodního programu.

 

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

V tomto školním roce jsme se zapojili do evropského projektu OP VVV Výzva 51, zjednodušené projekty, který jsme nazvali Řešení neúspěchu hrou II. Cílem tohoto projektu je naučit žáky hrou logickému myšlení. Čerpáme z něj prostředky na financování školního asistenta ve škole (do ledna 2021), který pomáhá ve 4. třídě pěti vytipovaným žákům ohroženým školním neúspěchem, asistenta ve školní družině, pedagogického pracovníka, který vede kroužek matematické logiky, a financujeme z něj zajímavé činnosti pro žáky, také jsme z tohoto projektu zakoupili 5 notebooků značky LENOVO.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.