Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZŠ  MARKVARTOVICE

ve školním roce 2019 – 2020

Zpracovala: Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                     dne 26. 08. 2020

 Schváleno školskou radou dne:  31.8.2020

  

Obsah:  1. Základní charakteristika školy

 

 1. Výsledky výchovy a vzdělání

      

 1. Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 1. Kvalifikovanost pedagogů

 

 1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

 1. Základní charakteristika školy

Základní škola Markvartovice, Šilheřovická 492, 74714

                                                  IZO 102 432 147

 

Zřizovatelem školy je Obec Markvartovice, IČO 00300411 se sídlem

  Šilheřovická 491

Statutární zástupce: Ing. Pavel Myslivec, starosta obce

            Ovocná 277, Markvartovice, 747 14

Ředitelka školy:   Mgr. Šárka Kubišová,

                             bytem Markvartovice, Šilheřovická 305, 747 14

            ZŠ Markvartovice zahrnuje 1. – 5. postupný ročník, 2 oddělení školní družiny, ranní školní družinu, školní jídelnu – výdejnu, školní knihovnu a tělocvičnu. Od 1. 1. 2003 se stala ZŠ Markvartovice příspěvkovou organizací. Právnímu subjektu bylo přiděleno IČO 709 89 273.

          Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky.

Ve školním roce 2019 -2020 ji navštěvovalo 103 žáků (45 dívek a 58 chlapců) v 1. – 5. postupném ročníku.

            ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbariérová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením po celkové rekonstrukci a modernizaci patří k nejmodernějším školám v republice.

 Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1. – 5. ročníku, 1 učebna a jedna třída jsou vyčleněny pro školní družinu. Od ledna 2015 máme otevřenou i ranní družinu a druhé oddělení odpolední ŠD, které se nachází v učebně 1. třídy a v letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 55 žáků.  

            Každá třída je již vybavena interaktivní tabulí, takže můžeme ve všech ročnících vyučovat podle nejnovějších metod práce.

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 100 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny Ludgeřovice a žáci mají každý den na výběr ze dvou druhů jídel.

          Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale v odpoledních hodinách také pro veřejnost a sportovní organizace v obci.

K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm. Tato zahrada slouží dětem při i po vyučování, ale také v odpoledních hodinách při pořádání sportovních i slavnostních akcí.

Naše škola je nově rekonstruována, měnila se okna, elektrická osvětlení, do tříd se instalovaly rekuperační jednotky, škola se zateplovala, opravovala se střecha a budova dostala novou fasádu. Měnilo se osvětlení, vyměňovala se zabezpečovací zařízení a telefony ve škole. V letošním roce proběhla rekonstrukce kotelny.

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti žáků máme u vchodů do budovy školy a u tělocvičny namontovány bezpečnostní kamery.

Tento školní rok byl nás všechny velmi výjimečný. Poprvé v historii vůbec nařídilo ministerstvo zdravotnictví zákaz osobní přítomnosti žáků od 11. března 2020 až do 25. května 2020 na základě pandemie koronavirem.

M I M O Ř Á D N É     O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 1. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

Následujícím dnem žáci dostávali úkoly od třídních učitelů e-mailem, a protože se situace pro nás nevyvíjela příznivě, rozhodla ředitelka školy, že od 17. března zahájíme distanční vzdělávání na skypu.

 1. Výsledky výchovy a vzdělání

         Ve školním roce 2019 – 2020 zahájilo výuku v ZŠ 103 žáků, z toho 45 dívek a 58 chlapců. Průměrný počet žáků ve třídě byl 20,6. V souladu s osnovami bylo vyučováno týdně 118 hodin, výuka jazyka dělena nebyla.  

        V prvním až pátém ročníku začalo vyučování podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání – Tvořivá škola. Ve čtvrtém i pátém ročníku měli žáci navíc hodinu informatiky, takže se v obou třídách vyučovalo 26 hodin týdně.

          Výuka náboženství probíhala od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně a navštěvovalo ji celkem 30 žáků

          Žáci ZŠ Markvartovice dosahovali i v tomto školním roce dobrých výchovných i vzdělávacích výsledků. Jeden žák neprospěl.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je dáno vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

 • 4Informování o způsobu hodnocení

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.             

Přehled klasifikace žáků školy 2019 / 2020  
 
  prospěli s vyznamenáním      prospěli neprospěli  
1. ročník 21 0    
2. ročník 19 0 1  
3. ročník 19 0    
4. ročník 18 7    
5. ročník 13 3    
 1. ročník ukončilo 16 žáků, 1 žák přestupuje po úspěšných přijímacích zkouškách na Gymnázium Matiční, Ostrava,1 žákyně se stěhuje do   , okr. Frýdek Místek,  ostatní žáci odcházejí do šesté třídy do ZŠ Ludgeřovice.

         Během letošních prázdnin přestoupili 2 žáci 2. třídy, 1 žák 3. třídy, 1 žák 4. třídy na jinou ZŠ. Během prvního pololetí přestoupila do ZŠ a MŠ Ludgeřovice jedna žákyně 5. třídy.                    

Celkový počet zameškaných hodin

      V tomto školním roce žáci zameškali celkem 4 436  hodin, tj. v průměru  43,92     hodin na 1 žáka. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny rodiči nebo lékařem.

Plnění učebních osnov a učebních plánů

     Výuka na ZŠ Markvartovice probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání – Tvořivá škola

 1. Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace

                Integrovaní žáci jsou dyslektici – na naší škole v péči dyslektického asistenta.

 1. tř. – 1 žák se 4. st. PO, 2 žáci se 3. st. PO, 3 žáci se 2. st. PO, 3. tř. – 3 žáci s 2 st. PO,  4. tř. – 4 žáci s 2. st. PO, 1 žák s 3 st. PO, 5. tř. – 1 žák se 2. st. PO, dále jsme na naší škole integrovali 8 žáků s poruchami chování (ADHD).

Všem jsou na škole vytvářeny takové podmínky, aby nebyli vyčleňováni z kolektivu zdravých dětí. Pedagogové i ostatní zaměstnanci se snaží, aby bylo slovo integrace splňováno do všech důsledků.

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

          Ve funkci řídícího pracovníka pracuje na škole paní ředitelka již 16 let, na škole je již 35let, je kvalifikovaná v oboru NŠ – TV. Absolvovala funkční školení pro vedoucí pracovníky v roce 2005.

      V její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka, která učí 8 let a kvalifikovaná je opět v oboru NŠ.

          Všichni učitelé, kteří na škole vyučují, (kromě paní učitelky vyučující anglický jazyk) jsou plně kvalifikovaní.

Výuku anglického jazyka zajišťuje paní učitelka, která zatím není kvalifikovaná, ale žila v anglicky mluvících zemích.

Ve školní družině pracuje paní vychovatelka, která má 34 let praxe. Paní vychovatelka zároveň učí výchovy v některých třídách, pro tuto činnost je nekvalifikovaná, ale absolvovala pro tuto činnost řadu školení a na škole učí již 24 let. Ve druhém oddělení školní družiny, které funguje v odpoledních hodinách v učebně 1. třídy, pracuje od letošního roku nová paní vychovatelka, je pro tuto profesi kvalifikovaná, má praxi  16 let.  

            Ve funkci školnice pracuje na naší škole paní, která vydává i obědy ve školní jídelně – výdejně. Má praxi 44 let.

O úklid tříd a chodeb ve škole i v jejím okolí se starají dvě paní uklízečky (39 let a 41 let praxe). Obě pomáhají od loňského školního roku z důvodu nárůstu strávníků také ve školní jídelně s výdejem stravy.

Účetnictví ve škole provádí od roku 2011 účetní firma PAM s.r.o. paní Radky Tyburcové v Opavě.

 1. Kvalifikovanost učitelů

            Všichni třídní učitelé, kteří vyučují na škole 1. – 5. ročník jsou plně kvalifikovaní pro I. stupeň základní školy, paní vychovatelka, která vyučuje výchovné předměty je kvalifikovaná pouze pro MŠ a ŠD a výuku anglického jazyka zajišťuje ve 2., 3., 4. a 5. ročníku paní učitelka, která zatím není kvalifikovaná, ale žila v anglicky mluvících zemích.

 1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

     Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 proběhl 7. dubna bez účasti rodičů i žáků.  K  zápisu přinesli přihlášku zákonní zástupci 20-ti žáků, 3 z nich požádali  o odklad školní docházky o 1 školní rok, 3 žáci

 nastoupí na jinou školu.  Do 1. třídy by mělo nastoupit 14 žáků. 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

            V oblasti prevence sociálně patologických jevů působil na naší škole pan učitel, který se zúčastňoval seminářů a společně s paní vychovatelkou a třídními učiteli působil na žáky vhodnou formou.

Ani v letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné závažnější problémy.

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci DVPP se pedagogové vzdělávali v oboru rizikového chování žáků, čtenářské a matematické gramotnosti a v neposlední řadě tady v oblasti jazykové a metodologické. Nově se také pedagogové vzdělávali on-line v oblasti distančního vzdělávání. Ředitelka školy v oblasti právních předpisů.

Učitelé se v tomto školním roce vzdělávali v těchto oblastech:

Webinář Asistent pedagoga

Školení zaměstnanců na SMART BOOKS

Metodik školení prevence

Školení GDPR – Rok v praxi

Školení Hygienické minimum

Školení FKSP ve školách a školských zařízeních

Školení Metodika AJ

Enviromentální vzdělávání v prostředí ZOO

Školení Zážitkové hry pro děti v přírodě

Školení BOZ

On-line semináře na distanční vzdělávání

 

Všichni zaměstnanci školy se pravidelně od 11. 3. 2020 zúčastnili webinářů SIPO, KVIC, MŠMT

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Stručný přehled činnosti naší školy ve školním roce 2019/2020:

Slavnostní zahájení šk. roku 2019/2020                             

Fotografování prvňáčků                                          

Informativní třídní schůzky                           

Dopravní hřiště v Hlučíně – 3. tř.

Návštěva krajského města – 5. třída

Poznávací zájezd do Prahy – 5. a 4. třída

Divadelní představení pro žáky 1. – 5. tříd

Fotografování na vánoční portrét

Dopravní hřiště pro žáky 4. tř.  

Slavnost Slabikáře

Svatomartinský průvod ke kapli  

Sluneční soustavy raketu – Vesmír                                    

Adventní posezení s rodiči    

Vánoční trhy, vánoční punč, Mikulášská nadílka

Hlučínský slavíček

Vánoce v různých zemích

Deskové hry v KD Hlučín 

Řemeslné dílny pro žáky 3. – 5. třídy

Večírek obce a školy

Klima třídy 3. – 5. třídy

Přehazovaná 4. – 5. třídy

Maškarní ples žáků v 15.00 hod v tělocvičně školy  

Centrum pohybu RIKITAN – 3. třída

Abeceda peněz v České spořitelně Hlučín            

Ovoce do škol                       

Rozloučení se školním rokem, pasování prvňáčků a loučení páťáků

Slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení

Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se kromě tohoto přehledu podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Děti navštěvují zájmové kroužky např. keramiku, tvořivé dílny, sportovní a míčové hry, florbal, hru na klavír, flétnu. V tomto školním roce probíhal na škole kroužek  matematické logiky a deskových her. Přibyla nám nová moderní běžecká dráha, takže děti mezi sebou soutěží v rychlosti, o přestávce hrají stojní tenis a stolní fotbal. Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy – hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech a koloběžkách. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách TV nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami, florbal a jiné míčové a závodivé hry. Mnoho našich žáků je členy Sboru mladých dobrovolných hasičů.

Ve všech třídách  nadále probíhá výuka na interaktivní tabuli SMART BOARD, díky kterým se žáci velmi rádi učí zábavnou formou, plní úkoly, které si pro ně učitelé připravují.

Spolupracujeme s MŠ a ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s Rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

 1.  Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

        V tomto školním roce proběhla na naší škole inspekční činnost, která se týkala distančního vzdělávání

 1. Základní údaje o hospodaření školy

Škola hospodaří jednak s finančními prostředky MŠMT, které využívá na platy zaměstnanců, na ostatní neinvestiční výdaje (školení pedagogů, učební pomůcky pro žáky prvních tříd i ostatní žáky), a finančními prostředky, které jí poskytl zřizovatel na provozní prostředky, učební pomůcky, kancelářské a čisticí prostředky, školení atd.

 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádného mezinárodního programu.

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V tomto školním roce jsme se zapojili do evropského projektu OP VVV Výzva 51, zjednodušené projekty, který jsme nazvali Řešení neúspěchu hrou II. Cílem tohoto projektu je naučit žáky hrou logickému myšlení. Čerpáme z něj prostředky na financování školního asistenta ve škole (do ledna 2021), který pomáhá ve 3. třídě pěti vytipovaným žákům ohroženým školním neúspěchem, asistenta ve školní družině, pedagogického pracovníka, který vede kroužek matematické logiky, a financujeme z něj zajímavé činnosti pro žáky, také jsme z tohoto projektu zakoupili 5 notebooků značky LENOVO.

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.