Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZŠ  MARKVARTOVICE

ve školním roce 2022 – 2023

 Zpracovala: Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                     dne 25. 08. 2023

 Schváleno školskou radou dne:  8.9.2024

 

Obsah:  1. Základní charakteristika školy

 1. Výsledky výchovy a vzdělání
 2. Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, integrace
 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. Kvalifikovanost pedagogů
 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
 10. Základní údaje o hospodaření školy
 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

              

 1. Základní charakteristika školy

Základní škola Markvartovice, Šilheřovická 492, 74714

                                                  IZO 102 432 147

Zřizovatelem školy je Obec Markvartovice, IČO 00300411 se sídlem

  Šilheřovická 491

Statutární zástupce: Ing. Pavel Myslivec, starosta obce

            Ovocná 277, Markvartovice, 747 14

Ředitelka školy:   Mgr. Šárka Kubišová,

                             bytem Markvartovice, Šilheřovická 305, 747 14

            ZŠ Markvartovice zahrnuje 1. – 5. postupný ročník, 2 oddělení školní družiny, ranní školní družinu, školní jídelnu – výdejnu, školní knihovnu a tělocvičnu. Od 1. 1. 2003 se stala ZŠ Markvartovice příspěvkovou organizací. Právnímu subjektu bylo přiděleno IČO 709 89 273.

   Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky.

Ve školním roce 2022 – 2023 zahájilo školní docházku 81 žáků a ukončilo 79 žáků
v 1. – 5. postupném ročníku.

            ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbariérová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením po celkové rekonstrukci a modernizaci patří k nejmodernějším školám v republice.

            Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1. – 5. ročníku, 1 učebna a jedna třída jsou vyčleněny pro školní družinu. Od ledna 2015 máme otevřenou i ranní družinu a druhé oddělení odpolední ŠD, které se nachází v učebně 1. třídy a v letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 50 žáků. V roce 2021 byla zřízena nová počítačová učebna a taky učebna polytechnická. Ve škole byla zajištěna vnitřní konektivita a připojení k internetu a pořízeno vybavení do polytechnické učebny. 

            Každá třída je již vybavena interaktivní tabulí, takže můžeme ve všech ročnících vyučovat podle nejnovějších metod práce.

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 100 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny Ludgeřovice a žáci mají každý den na výběr ze dvou druhů jídel.

          Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale v odpoledních hodinách také pro veřejnost a sportovní organizace v obci.

K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm. Tato zahrada slouží dětem při i po vyučování, ale také v odpoledních hodinách při pořádání sportovních i slavnostních akcí. 

Naše škola byla v roce 2017 nově rekonstruována, měnila se okna, elektrická osvětlení, do tříd se instalovaly rekuperační jednotky, škola se zateplovala, opravovala se střecha a budova dostala novou fasádu. Měnilo se osvětlení, vyměňovala se zabezpečovací zařízení a telefony ve škole a proběhla rekonstrukce kotelny.

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti žáků máme u vchodů do budovy školy a u tělocvičny namontovány bezpečnostní kamery.

 Výsledky výchovy a vzdělání

          Ve školním roce 2022 – 2023 zahájilo výuku v ZŠ 81 žáků, dokončilo 79 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě byl 16,2 žáků. V souladu s osnovami bylo vyučováno týdně 118 hodin, výuka jazyka dělena nebyla.  

          V prvním až pátém ročníku začalo vyučování podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání – Tvořivá škola. Ve čtvrtém i pátém ročníku měli žáci navíc hodinu informatiky, takže se v obou třídách vyučovalo 26 hodin týdně.

          Výuka náboženství probíhala od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně a navštěvovalo ji celkem 26 žáků.

          Žáci ZŠ Markvartovice dosahovali v tomto školním roce dobrých výchovných i vzdělávacích výsledků.         

Přehled klasifikace žáků školy 2022 / 2023    
   
  prospěli s vyznamenáním      prospěli neprospěli
1. ročník 21 0 0
2. ročník 14 0 0
3. ročník 11   1 0
4. ročník 15   2 0
5. ročník 9   8 0
 

 

 1. ročník ukončilo 17 žáků, z toho 15 žáků odchází do ZŠ a MŠ Ludgeřovice, 1 žák na PORG – gymnázium a ZŠ Ostrava a 1 žák na ZŠ Hlučín, Hornická 7.

Během letošního roku přestoupili 1 žák 1. třídy, 1 žák 4. třídy na jinou ZŠ.

Celkový počet zameškaných hodin

      V tomto školním roce žáci zameškali celkem 9830 hodin, tj. v průměru 121,36 hodin na 1 žáka. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny rodiči nebo lékařem. 

Plnění učebních osnov a učebních plánů

     Výuka na ZŠ Markvartovice probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu
pro Základní vzdělávání – Tvořivá škola

 1. Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, integrace

              Na naší škole působí školní speciální pedagog.

 1. tř. – 4 žáci s 2. st. PO
 2. tř. – 2 žáci s 2. st. PO
 3. tř. – 2 žáci s 2. st. PO
 4. tř. – 3 žáci s 2. st. PO, 2 žáci s 3. st. PO, 1 žák s 4. st. PO

Všem jsou na škole vytvářeny takové podmínky, aby nebyli vyčleňováni z kolektivu zdravých dětí. Pedagogové i ostatní zaměstnanci se snaží, aby bylo slovo integrace splňováno do všech důsledků.

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

            Ve funkci řídícího pracovníka pracuje na škole paní ředitelka již 19 let,
na škole je již 38 let, je kvalifikovaná v oboru NŠ – TV. Absolvovala funkční školení pro vedoucí pracovníky v roce 2005.

      V její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka, která učí 11 let a kvalifikovaná je opět v oboru NŠ.

          Všichni učitelé, kteří na škole vyučují, jsou plně kvalifikovaní.

Ve školní družině pracuje paní vychovatelka, která má 37 let praxe. Paní vychovatelka zároveň učí výchovy v některých třídách, pro tuto činnost je nekvalifikovaná, ale absolvovala pro tuto činnost řadu školení a na škole učí již 27 let. Ve druhém oddělení školní družiny, které funguje v odpoledních hodinách v učebně
5. třídy, pracuje paní vychovatelka, je pro tuto profesi kvalifikovaná, má praxi 19 let.
        

            Ve funkci školnice pracuje na naší škole paní, která vydává i obědy ve školní jídelně – výdejně. Má praxi 47 let.

O úklid tříd a chodeb ve škole i v jejím okolí se starají dvě paní uklízečky (pracují u nás 3 roky). Obě pomáhají z důvodu nárůstu strávníků také ve školní jídelně s výdejem stravy.

Účetnictví ve škole provádí od roku 2011 účetní firma PAM s.r.o. paní Radky Tyburcové v Opavě.

 1. Kvalifikovanost učitelů

            Všichni třídní učitelé, kteří vyučují na škole 1. – 5. ročník jsou plně kvalifikovaní pro I. stupeň základní školy, paní vychovatelka, která vyučuje výchovné předměty je kvalifikovaná pouze pro MŠ a ŠD a výuku anglického jazyka zajišťuje ve 2., 3., 4. a 5. ročníku paní učitelka, která žila v anglicky mluvících zemích a momentálně dokončuje studium speciální pedagogiky – učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

 1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

     Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023 – 2024 proběhl 4. dubna.  K  zápisu přišlo s rodiči 21 žáků, zákonní zástupci 3 z nich požádali o odklad školní docházky o 1 školní rok, 3 žáci nastoupí na jinou školu.  Do 1. třídy by mělo nastoupit 15 žáků. 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

            V oblasti prevence sociálně patologických jevů působila na naší škole paní učitelka, která se zúčastňovala seminářů a společně s paní vychovatelkou a třídními učiteli působil na žáky vhodnou formou.

Ani v letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné závažnější problémy.

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci DVPP se pedagogové vzdělávali v oboru speciální pedagogiky, rizikového chování žáků, čtenářské a matematické gramotnosti, digitálních technologií a v neposlední řadě tady v oblasti jazykové a metodologické. Ředitelka školy v oblasti právních předpisů.

Učitelé se v tomto školním roce vzdělávali v těchto oblastech:

Školení metodika prevence,

Školení BOZP,

Logopedický asistent,

Signály SPÚ na počátku školní docházky,

Žák s SVP na ZŠ,

Anglický jazyk pro dyslektiky,

Poradenské služby,

Čtenářské dílny,

CANVA…

Všichni zaměstnanci školy se pravidelně zúčastňovali webinářů SIPO, KVIC, MŠMT.

Vedení školy se taktéž zúčastnilo několika webinářů týkajících se řízení školy.

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Stručný přehled činnosti naší školy ve školním roce 2022/2023:

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023                          

Fotografování prvňáčků                                          

Informativní třídní schůzky

Návštěva Divadla loutek v Ostravě                           

Dopravní výchova v Hlučíně – 3. tř.

Školní záchranářský den

Vlastivědná vycházka – Ostrava – 5. tř.

Dopravní výchova v Hlučíně – 4. tř.

Hlučínský slavíček

Svatomartinský průvod

Čtení se slabikářem – 1. tř.

Návštěva Divadla loutek v Ostravě

Vánoční fotografování

Společenský večírek SRPdŠ a OÚ

Návštěva Divadla loutek Ostrava – 1. tř., 2. tř., 3. tř.

Jarní fotografování

Návštěva Divadla loutek Ostrava – 1. tř., 2. tř., 3. tř.

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Plavecký výcvik

Den otevřených dveří

Besedy s MP Hlučín

Tonda obal na cestách

Ukliďme Česko

Zápis do 1. třídy

Canisterapie

Beseda o kyberšikaně

Draví ptáci

Testování žáků SCIO

Testování žáků ČŠI

Fotografování tříd

Smažení vaječiny na školní zahradě

Dopravní výchova žáků – 4. tř.

Návštěva ZŠ a MŠ Ludgeřovice – 5. tř.

Škola v přírodě v Malenovicích

Školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Zahradní slavnost s uvítáním prvňáčků a rozloučením s páťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem, pasování prvňáčků a loučení páťáků

Slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení                   

Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se kromě tohoto přehledu podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Děti navštěvují zájmové kroužky např. keramiku, tvořivé dílny, sportovní a míčové hry, florbal, hru na klavír, flétnu, zpěv. Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy – hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech a koloběžkách. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách TV nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami, florbal a jiné míčové a závodivé hry. Mnoho našich žáků je členy Sboru mladých dobrovolných hasičů.

          Ve všech třídách nadále probíhá výuka na interaktivní tabuli SMART BOARD, díky kterým se žáci velmi rádi učí zábavnou formou, plní úkoly, které si pro ně učitelé připravují.

Spolupracujeme s MŠ a ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s Rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

 1.  Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

          V tomto školním roce neproběhla na naší škole inspekční činnost.

 1. Základní údaje o hospodaření školy

Škola hospodaří jednak s finančními prostředky MŠMT, které využívá na platy zaměstnanců, na ostatní neinvestiční výdaje (školení pedagogů, učební pomůcky
pro žáky prvních tříd i ostatní žáky), a finančními prostředky, které jí poskytl zřizovatel na provozní prostředky, učební pomůcky, kancelářské a čisticí prostředky, školení atd.

 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádného mezinárodního programu.

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V tomto školním roce nadále pokračujeme v projektu Šablony OP
JAK – Operační program Jan Amos Komenský.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.