Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Plán práce ZŠ Markvartovice pro školní rok 2020 – 2021

 

Plán  práce  ZŠ  Markvartovice

pro  školní  rok  2020 – 2021

 

Zpracovala:  Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                      Schváleno školskou radou dne:  dne 31. srpna 2020

 P L Á N   P R Á C E   Š K O L Y

     Letošní školní rok 2020 – 2021  bude slavnostně zahájen v pondělí 1. září 2020 v sále Kulturního domu Markvartovice za účasti žáků 2. – 5. ročníku, učitelů, správních zaměstnanců, zástupce obce a rodičů. Se žáky 1. třídy zahájíme jejich první školní rok v 9 hodin ve školní jídelně, odkud se posléze přesuneme do 1. třídy.

     Po celý školní rok budeme spolupracovat s OÚ, Rodičovským sdružením, rodiči, okolními základními školami, veřejností a v neposlední řadě se zaměstnanci MŠ. Budeme se snažit, aby naše spolupráce byla plodná a vstřícná.

 Od 1. ledna 2004 jsme samostatným právním subjektem, jehož součástí je ZŠ, ŠD a ŠJ – výdejna.

Od 3. ledna 2015 jsme otevřeli na přání rodičů druhé oddělení školní družiny a ranní školní družinu. Další problémy spojené s právní subjektivitou se budeme snažit řešit ku prospěchu všech.

Ve školním roce 2009-2010 jsme se přihlásili k projektu EU –  peníze školám, pomocí kterého jsme dovybavili všechny třídy interaktivními tabulemi a nadále se budeme snažit zpestřovat výuku všem žákům.

 Také tento školní rok zahájíme se změnami ve složení pedagogického sboru – budeme mít dvě nové paní učitelky (jedna do kmenové třídy a jednu paní učitelku pro výuku cizího jazyka) a poprvé za nové historie v kmenové třídě pana učitele, ve školní družině bude pracovat také nová paní vychovatelka.

 Účetnické služby vykonává pro naši školu firma paní Radky Tyburcové – paní Mikolajská – od června 2011.

 Do 1. třídy nastoupí 14  žáků z 20 zapsaných, rodiče třech žáků požádali o odklad školní docházky o 1 školní rok, 3 nastoupí na ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

 Během celého školního roku budeme dbát při výchově i vzdělání žáků na to, abychom vytvořili takové podmínky, ve kterých se bude dětem dobře pracovat, učit a žít, aby do školy chodily rády a s nadšením, aby se těšily na novou práci, své spolužáky i na své pedagogy. Stejně jako v předcházejících letech bude brán ohled na postižené a zaostávající žáky, kteří budou naši školu navštěvovat, zvláštní péči deme věnovat žákům nadaným.

 Seznam jednotlivých částí plánu práce školy:

 1. Úkoly stálé, neodkladné, měsíční
 2. Úkoly výchovně vzdělávací práce
 3. Plán třídních schůzek a výboru rodičů
 4. Plán pedagogických porad 
 5. Plán hospitační a kontrolní činnosti
 6. Plán mimoškolní činnosti
 7. Plán kulturních akcí školy
 8. Další vzdělávání pedagogů 
 9. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků ZŠ
 10. Rozdělení třídnictví a úvazků pracovníků
 11. Psychohygienické podmínky učení
 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 13. Spolupráce s OÚ, MŠ, rodičovským sdružení           

  Úkoly stálé

Důsledné plnění vnitřního řádu školy, který je vyvěšen ve sborovně a je směrodatný pro všechny zaměstnance školy

 • dodržování plnění RVP ZV (ŠVP) Tvořivá škola v 1. – 5. třídě
 • dodržování pracovní doby, nástupu do zaměstnání, nástupu do vyučovacích hodin, vykonávání dozoru na chodbách a v jídelně
 • vyplňování a kontrola třídních knih, výkazů, deníků výchovné práce, katalogových listů a ostatní pedagogické dokumentac 
 • provádět přímou hospitační činnost, rozbory hospitací
 • příprava měsíčních plánů práce
 • sledovat rozpočet školy
 • dbát na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců
 • dbát na zásady hospodárnosti, šetřit vodou a elektrickou energií
 • zajistit zastupování nepřítomných osob, navrhovat odměny a osobní příplatky
 • kontrolovat stav učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek, zajistit včasnou dodávku, dohlížet na stav inventarizace
 • spolupracovat s Obcí, s okolními základními školami, s mateřskou školou, s rodičovským sdružením a školskou radou
 • upevňovat přátelské ovzduší mezi žáky i zaměstnanci školy

Úkoly, které vyžadují neodkladné vyřízení

 • hlášení mimořádných událostí ve škole /požár, vloupání, zjevné změny na budově školy i na vnitřním zařízení, havárie kotelny aj./
 • hlášení úrazů žáků a pracovních úrazů zaměstnanců školy
 • hlášení nástupu nově přijatých zaměstnanců, hlášení rozvázání pracovního poměru, hlášení nástupu na mateřskou dovolenou apod.

Úkoly plněné průběžně v jednotlivých měsících

 • vyplnit formuláře Organizace školního roku a statistické výkazy
 • sledovat rozpočet školy – MP, NIV, stanovit odměny, nadúvazkové hodiny a osobní příplatky zaměstnanců školy
 • kontrola pedagogické dokumentace zaměstnanců školy
 • vypracovat seznamy žáků podle tříd
 • stanovit pevný rozvrh hodin v jednotlivých ročnících, stanovit dobu výuky nepovinných předmětů a kroužků
 • vypracovat plán třídních schůzek s rodiči, schůzí výboru rodičů, Školské rady
 • stanovit plán a přípravu pedagogických rad
 • vyplňovat měsíční hlášení o stavu odpracovaných hodin zaměstnanců, o jejich neschopence apod.
 • zapojit se do soutěží a olympiád
 • dodržovat termíny zahájení plaveckého výcviku žáků, návštěvy dopravního hřiště aj.
 • zajistit řádnou přípravu učitelů, vychovatelů a zdravotníka pro adaptační kurz
 • odeslat návrhy na pedagogicko – psychologické vyšetření žáků, sledovat dyslektického asistenta v péči o dyslektické děti (pro žáky vyžadující podpůrná opatření)
 • kontrolovat plán vycházek a cvičení v přírodě
 • příprava zápisu žáků do 1. třídy v příštím školním roce (bude od 1. do 30. dubna, žádost o odklad musí být podána do konce dubna)
 • připravit inventarizační komisi a provádět inventarizaci pomůcek
 • zajišťovat kulturní pořady pro žáky a kulturní vystoupení žáků pro veřejnost
 • průběžně hospitovat ve vyučovacích hodinách a kontrolovat sešity žáků a jiné žákovské písemnosti
 • zajišťovat školní výlet /místo, dopravu, dozor nad dětmi, v zimním období zorganizovat zájezd na hory
 • objednat učebnice a učební texty pro příští školní rok
 • objednat tiskopisy a výkazy pro pedagogickou dokumentaci
 • ve spolupráci s rodičovským sdružením připravit maškarní rej pro děti a zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • zajistit ve spolupráci s rodičovským sdružením táborák k slavnostnímu ukončení školního roku na školní zahradě

Úkoly výchovně vzdělávací práce

 • důsledně dodržovat plnění vnitřního řádu školy a seznámit s ním žáky, pedagogy a správní zaměstnance
 • sledovat a hodnotit chování žáků na veřejnosti, vhodné a slušné vystupování, reprezentace školy
 • vychovávat žáky k úctě ke stáří, k nemocným a postiženým lidem, k vzájemné ohleduplnosti
 • vést žáky k ochraně životního prostředí, k pěknému vztahu k přírodě
 • vychovávat žáky k lásce k rodičům, k úctě k učitelům, zaměstnancům školy a ostatním lidem, k rodnému domovu, obci, vlasti
 • pěstovat v žácích kladný vztah k práci, k odpovědnosti, vážit si práce druhých
 • upevňovat kolektiv dětí, zlepšovat vzájemné vztahy mezi spolužáky, odstranit sobeckost, bezohlednost a netolerantnost
 • potlačovat projevy rasismu, netolerance a xenofobie, upozornit žáky i pedagogy na nebezpečí tohoto chování
 • vést žáky k dobrým lidským návykům, varovat je před nebezpečím drog
 • motivovat žáky k zájmu o vzdělání
 • individuálně přistupovat k žákům slabším, postiženým a invalidním a rozvíjet žáky talentované
 • spolupracovat s MŠ a věnovat pozornost přechodu dětí z MŠ do první třídy ZŠ, spolupracovat s pedagogy a výchovným poradcem na druhém stupni při přechodu žáků do 6. ročníku
 • pravidelně provádět kontrolu písemných prací žáků, dbát na estetickou úpravu v sešitech
 • dbát na estetickou výzdobu ve třídách a na chodbách školy
 • dbát na udržování pěkného prostředí v okolí školy
 • efektivně využívat učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky
 • úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně je informovat na třídních schůzkách o prospěchu a chování jejich dětí, být jim nápomocni při řešení problémů s dětmi
 1. Plán třídních schůzek s rodiči

Září              Společná informativní schůzka s rodiči, informace o kroužcích, o příspěvku  SRPdŠ, o způsobu placení a objednávání obědů, o  způsobu dodávání dotovaného mléka a ovoce do škol

 Říjen             První schůzka rodičů ve třídách, volba nových třídních důvěrníků, organizační záležitosti, plán kulturních akcí během října, listopadu a prosince, termíny podzimních a vánočních prázdnin, prospěch a chování žáků

Prosinec       Třídní schůzka informace o stavu učiva, hodnocení prospěchu a chování žáků.

                              Termín jarních prázdnin

                              Konání plesu rodičů, který bude společnou akcí školy a obce, a maškarního plesu žáků

 Březen          Organizační záležitosti – kulturní akce v měsíci březnu a dubnu, informace o stavu učiva, termín velikonočních prázdnin

 Květen           Třídní schůzka spojená s dílnami či besídkou pro matky ke Dni matek, informace o chování a prospěchu žáků, informace o adaptačním kurzu, organizace oslav MDD a školního výletu, seznámení rodičů se slavnostním ukončením školního roku a poděkování za spolupráci během celého školního roku

      Plán schůzek s výborem rodičů

 Jednotlivé schůzky jsou svolávány dle potřeb ředitelky školy nebo potřeb výboru rodičů prostřednictvím písemných pozvánek.

Výbor rodičů se scházívá 3 – 4 krát ročně, a to vždy u příležitosti konání táboráku, společenského večírku nebo plesu pro rodiče, maškarního reje dětí, organizace dětského dne nebo školního výletu či adaptačního kurzu.

Rodiče spolupracují se školou dobře, pomáhají při zajišťování všech školních akcí.

4. Plán pedagogických porad

 1. Organizační zajištění nového školního roku T: srpen

    Rozdělení úvazků, rozdělení třídnictví

    Pedagogická dokumentace, rozvrhy hodin, kroužky

    Tabulky a nezbytná hlášení pověřené obci a KÚ

    Termíny prázdnin a státních svátků ve školním roce 2020 – 2021  

 1. Hodnocení výchovně vzdělávací práce žáků a pedagogů v 1. čtvrtletí T: listopad

    Dodržování školního řádu

    Prospěch a chování žáků, organizační záležitosti

    Příprava vánoční besídky

 1. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce     T: leden

    Stav učiva, kontrola pedagogické dokumentace

    Prospěch a chování žáků

    Příprava žáků na různé soutěže

    Kulturní akce školy

    Ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

    Pololetní prázdniny, jarní prázdniny

 1. Hodnocení práce ve 3. čtvrtletí školního roku T: duben

    Prospěch a chování žáků

    Příprava zápisu žáků do 1. třídy

    Příprava dílen ke Dni matek

    Plán školního výletu, organizace Dne dětí

    Zahájení plaveckého výcviku žáků 1. – 4. třídy (květen)

   Organizace adaptačního kurzu

 1. Hodnocení celoroční výchovně vzdělávací práce školy T: červen

    Vyhodnocení soutěží a olympiád

    Ukončení pedagogické dokumentace

    Zhodnocení prospěchu a chování žáků za celý školní rok

    Celkový stav absence

    Zajištění učebnic a pomůcek pro další školní rok

    Příprava budovy na prázdniny a případné opravy

Ukončení školního roku 2020– 2021

5. Plán hospitační činnosti ve školním roce 2020 – 2021

Září                Kontrola pedagogické dokumentace, kázeň žáků ve vyučování

Říjen               Zařazován nových metod práce do vyučování

                        Zjišťování úrovně čtení

Listopad         Výchovné využití učiva, motivace žáků učitelem

                        Kontrola sešitů z ČJ

Prosinec         Kontrola úrovně matematických znalostí

                        Příprava a využívání pomůcek ve vyučování

Leden              Český jazyk – zjišťování úrovně jazykových znalostí, zadávání domácích úkolů, zjištění úrovně psaní

Únor               Prvouka, přírodověda, vlastivěda – kontrola úrovně znalostí žáků, stav vycházek

Březen            Čtení (Měsíc knihy) – zjišťování úrovně čtení a literární výchovy, doplňková četba

Duben             Tělesná výchova – kázeň, sportovní vyspělost žáků, vztah k TV a sportu, využívání nářadí, dodržování hygienických podmínek v TV a po hodině TV

Květen             Výchovné předměty – HV, VV, PČ – vztah žáků k práci, dodržování bezpečnostních opatření, zapojování se do soutěží

Červen            Zjištění celkových vědomostí žáků z matematiky, českého jazyka a čtení – kontrolní testy z celoročního probraného učiva

                        Kontrola pedagogické dokumentace

V měsících leden a červen budou prováděny písemné prověrky o stavu úrovně probraného učiva.

Během celého roku hospitace na používání ICT a interaktivních tabulí.

Hospitace ve školní družině

 Při hospitacích ve ŠD bude zjišťováno vhodné využívání volného času žáků v odpoledních hodinách, motivace dětí k různým zaměstnáním, střídání činností, příprava na vyučování, relaxace a odpočinek.

 1. Plán mimoškolní činnosti ve školním roce 2019– 2020
 • Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Den sv. Martina, děti v bílém, průvod ke kapli 
 • Slavnost slabikáře pro rodiče žáků 1. třídy
 • Zimní hry – sáňkování, bobování, bruslení, stavění sněhuláků 
 • Dětský maškarní rej – dopoledne
 • Barevný týden
 • Den podle Ámose – netradiční vyučování
 • Den Země v areálu Chovatelů
 • Den matek – ve třídách
 • Sportovní dopoledne na hřišti či v tělocvičně
 • Smaženice na školní zahradě
 • Zábavné dopoledne k MDD – dopoledne
 • Pasování budoucích prvňáčků
 • Táborák na školní zahradě
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hlučíně – podzim, jaro – žáci 3. třídy, 4. třídy
 • Plavecký výcvik – žáci 1. – 4. třídy (vzhledem k pandemii COVID 19 absolvují plavecký výcvik všichni žáci, aby splnili podle ŠVP 40 hodin plavání)
 • Škola v přírodě – červen
 • Finanční gramotnost – Den v České spořitelně

Nabídka kroužků k mimoškolní činnosti

 • kroužek hry na klavír, keyboard B. Bortlová                                                                                 
 • kroužek sportovních a pohybových her    J. Březina
 • kroužek keramiky Zuzana Neunerová
 • školní knihovna     B. Vjačková
 • taneční kroužek     L. Skopalíková
 • kreativní dílny       M. Pavelková
 • kroužek matematické logiky a deskových her – Projekt Řešení neúspěchu hrou        p. A. Kačmařová
 • kroužek florbalu J. Březina

Soutěže

 • matematické soutěže pro žáky 2. -5. třídy (Klokan, Kosočtverec)
 • výtvarné soutěže pro žáky 1. – 5. tř (v rámci školy a školní družiny)
 • sběr – NEBUDE !!!
 • soutěž dětských lidových zpěváčků – únor, březen (Hlučínský Kos)

 

 1. Plán kulturních akcí školy
 • návštěvy divadelních představení v KD Hlučín, Divadle loutek, Divadle J. Myrona, Opava
 • výchovný koncert ZUŠ Petřkovice
 • kulturní vystoupení žáků k oslavě Vánoc a Dne matek, vítání občánků, setkání seniorů
 • různá varietní vystoupení v MŠ, na OÚ a v tělocvičně
 • návštěva Krajského města s žáky 5. tř.
 • besedy se zajímavými lidmi, profesemi 
 1. Další vzdělávání pedagogů
 • účast na seminářích a vzdělávacích akcích pořádaných SVP a KVIC Nový Jičín, Hlučín, Ostrava
 • školení k interaktivní tabuli
 • účast na seminářích s protidrogovou tématikou
 • jazykové vzdělávání /AJ/
 • studium odborné literatury – Moderní vyučování, Encyklopedie, Slovníky
 • studium odborných časopisů – Informátor, Věstník MŠMT, Zlaté listy, Informátor KVIC, Řízení školy
 • sledování Teletextu, Internetu
 • počítačové programy pro pedagogy 1. – 5. roč. zaměřené na výuku jednotlivých předmětů
 • semináře a školení pro dyslektické asistenty
 • porady pro vedoucí vychovatelky
 • sledování pokynů KÚ Moravskoslezského a pokynů MŠMT
 • školení ředitelky potřebná k vedení školy
 1. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy, podklady pro os. hodnoc.

Šárka Kubišová, Mgr.            zodpovědnost za organizační chod školy

                                               materiálně tech. zajištění provozu školy

                                               vedení pokladny

                                               vedení inventarizace pomůcek

                                               vedení školní kroniky

                                               zodpovědnost za správné naplňování rozpočtu

                                               objednávání učebnic a školních pomůcek

                                               placení faktur a rozdávání výplat na účty pracovníků

                                               přijímání e-mailové pošty

                                               přebírá a zapisuje přijatou a odesílanou poštu

                                               nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

 

Bohdana Vjačková, Mgr.       zástupce ředitele školy

                                                  inventarizace školních pomůcek

                                                  zdravotník školy

                                                  kabinet v 1. poschodí

                                                 objednávání učebnic a školních pomůcek

                                                Klub mladého čtenáře

                                               FKSP

                                              vedení školní knihovny

                                              vývěska

                                              webové stránky

 

Jarmila Bialasová, PaedDr   dyslektický asistent

                                                       Koordinátor EVVO

                                                      pomoc při inventarizaci pomůcek

                                                      výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

                                                     kabinet v přízemí

  Miroslava Pavelková, Mgr    výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

                                                       kulturní referent

                                                       kreativní kroužek

                                                      kabinet v přízemí

                                                     nástěnky ve škole

                                                     pomoc při inventarizaci pomůcek

Jiří Březina, Mgr.                 protidrogový koordinátor Metodik prevence

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

                                               pomoc při inventarizaci pomůcek

                                              kabinet v 1. patře

                                            kroužek sportovních a pohybových her

                                            kroužek florbalu

                                            nástěnky ve škole

                                                                                 

Adriana Kačmařová, Bc     kroužek matematické logiky

                                                 počítačová učebna

                                               výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

                                                správce počítačové sítě, koordinátor ICT

                                               sběr papíru

                                                dozorce výtahu

                                                THP pracovník

                                               spisová a archivní činnost

                                               přijímá, přebírá a vyřizuje poštu

                                               zajišťuje organizační věci pro školu

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

                                               pomoc ŘŠ při administrativní práci

                                               vývěska

                                               webové stránky, facebook, dm software

 

Šárka Holušová                  vychovatelka ŠD

                                               kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               školní zahrada, skleník – ve spolupráci s ostatními vyučujícími

                            

 Monika Stoklassová              vychovatelka ŠD

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

                                               zahradní kabinet

Daniela Kačmařová           nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

                                               obstarávání nádobí a mycích prostředků do ŠV

                                               zajišťování drobných oprav a údržby

                                               rozdávání školního mléka a ovoce a zeleniny

                                               zodpovědnost za chod plynové kotelny

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

                                               zápis stavu plynoměru, elektroměru a vodoměru v ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

Ivona Kubišová                      udržování čistoty kolem ZŠ

                                                   péče o zeleň před a za budovou ZŠ                                      

                                                 iniciativa a pomoc při zajišťování mimoškolních akcí        

                                               kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

                                               pomoc při výzdobě chodeb ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

Iva Sigmundová Bc.               péče o zeleň před budovou a na zahradě školy

                                                    udržování čistoty kolem ZŠ

                                                     zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

                                                     péče o květiny na chodbách

                                                    iniciativa a pomoc pedagogům při zajišťování mimoškolních aktivit

                                                    kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

 1. Rozdělení třídnictví a úvazků ve školním roce 2019 – 2020                                                                                                                1.třída Mgr.   Miroslava Pavelková           úvazek 1,0       (jen 1. tř , 20 hod.)                                                                                                          2.třída PaedDr. Jarmila Bialasová             úvazek 1,0       (jen 2. tř. 21+1 hod vých. poradce                                                                          3.třída Mgr.       Bohdana Vjačková              úvazek 1,0       (18 hod. ve 3. tř. + 3 ČJ ve 4. tř. +1 Čt v 5 tř.)                                                    4.třída Mgr.        Šárka Kubišová                 úvazek 1,0      (ČJ, M  4. tř – 10 hodin)                                                                                      5.třída Mgr.       Jiří Březina                         úvazek 1,0       (17 hod. v 5. tř.,1Př, 2Vl ve 4. tř.+2 Tv ve 3.tř.                                                                                                      

Bc.       Adriana Kačmařová              úvazek 0,64     (AJ – 2. tř. – 1 hod, 3, 4.,5. – 3 h.                                                                                                                                                                                                   ICT ve 4. a 5. tř. – 1 + 1 hod., 1 hodiny Pč,Vv v 5. tř.)

VČ      Šárka Holušová                  úvazek 0,41    9 vyučovacích hodin ve  3., 4. a 5. tř. Hv, ve 4. tř. 2 Vv, 2 TV, 1 Pč, v 5. tř. 1 Vv

ŠD                                   Šárka Holušová                 úvazek 0,8

                                       Monika Stoklassová             úvazek 0,8

 Bc.          Adriana Kačmařová           THP na DPP, dle odpracovaných hodin

náboženství     Mgr. Lucie Krajzlová v 1., 2. a 3. tř., p. Lukáš ve 4. a 5. tř. – úvazek 0,14

Správní zaměstnanci

školnice          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,68

VČ – VS          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,38

topič               Daniela Kačmařová              

 

uklízečka        Ivona Kubišová                                  úvazek 0,68

VČ – VS          Ivona Kubišová                                  úvazek 0,25

 

uklízečka        Iva Sigmundová                                 úvazek 0,68

VČ – VS          Iva Sigmundová                                 úvazek 0,19

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb (Nového školského zákona) ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2021

 1. Psycho-hygienické podmínky učení                                                                                                                                                                 Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k samostatné osobnosti, zvláštní péči budeme věnovat handicapovaným a zaostávajícím žákům, kteří budou navštěvovat naši školu.

     Budova naší Základní školy byla dostavěna v roce1996 jako moderní, všem hygienickým požadavkům vyhovující stavba.

Velké prosvětlené třídy i chodby dávají dětem možnost volného pohybu, pocit volnosti o přestávkách i po vyučování ve školní družině. Pěkně upravená školní zahrada s altánkem pak možnost učení v přírodě.

O přestávkách se děti pohybují po prostorných chodbách, mají možnost relaxovat při stolním tenisu. Za pěkného počasí mohou vycházet na zahradu, kde mohou trávit chvíle na čerstvém vzduchu.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.