Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Plán práce ZŠ Markvartovice pro školní rok 2023 – 2024

Zpracovala:  Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                        dne 31. srpna 2023

Schváleno školskou radou dne: 8.9.2023

Letošní školní rok 2023 – 2024  bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin v Základní škole Markvartovice za účasti žáků 2. – 5. ročníku, učitelů, správních zaměstnanců, zástupce obce a rodičů.

S žáky 1. třídy zahájíme jejich první školní rok v 9 hodin v 1. třídě, odkud se posléze přesunou rodiče do školní jídelny, kde převezmou finanční dar od obce Markvartovice.

Po celý školní rok budeme spolupracovat s Obcí Markvartovice, s Mateřskou školou Markvartovice, Rodičovským sdružením, rodiči, okolními základními školami, veřejností. Budeme se snažit, aby naše spolupráce byla plodná a vstřícná.

Od 1. ledna 2004 jsme samostatným právním subjektem, jehož součástí je ZŠ, ŠD a ŠJ – výdejna.

Od 3. ledna 2015 jsme otevřeli na přání rodičů druhé oddělení školní družiny a ranní školní družinu. Další problémy spojené s právní subjektivitou se budeme snažit řešit ku prospěchu všech.

Ve školním roce 2020/2021 jsme z prostředků obce zakoupili nové  interaktivní tabule do všech tříd, starší tabuli, která byla nejméně požívána (z učebny PC) jsme přemístili do školní družiny, a nadále se budeme snažit zpestřovat výuku všem žákům.

 Také tento školní rok zahájíme s malými změnami ve složení pedagogického sboru – paní učitelka nastupuje na mateřskou dovolenou, místo ní si dodělala vzdělání paní učitelka, která učila na naší škole AJ, ta převezme třídnictví a nová paní učitelka bude vyučovat ČJ ve 4. a čtení v 5. třídě. Dále si paní asistentka dodělává vzdělání na pozici vychovatelky ve školní družině, v níž nastoupí místo paní vychovatelky, která dala výpověď.

Služby a mzdovou agendu vykonává pro naši školu firma paní Radky Tyburcové – paní Mikolajská (od června 2011) a p. Harazimová.

 Do 1. třídy nastoupí 15 žáků z 21 zapsaných, rodiče 3 žáků požádali o odklad školní docházky o 1 školní rok, 3 žáci odchází na jinou základní školu.

Během celého školního roku budeme dbát při výchově i vzdělání žáků na to, abychom vytvořili takové podmínky, ve kterých se bude dětem dobře pracovat, učit a žít, aby do školy chodily rády a s nadšením, aby se těšily na novou práci, své spolužáky i na své pedagogy. Stejně jako v předcházejících letech bude brán ohled na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Seznam jednotlivých částí plánu práce školy:

 1. Úkoly stálé, neodkladné, měsíční
 2. Úkoly výchovně vzdělávací práce
 3. Plán třídních schůzek a výboru rodičů
 4. Plán pedagogických porad
 5. Plán hospitační a kontrolní činnosti
 6. Plán mimoškolní činnosti
 7. Plán kulturních akcí školy
 8. Další vzdělávání pedagogů
 9. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků ZŠ
 10. Rozdělení třídnictví a úvazků pracovníků
 11. Psychohygienické podmínky učení 
 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 13. Spolupráce s OÚ, MŠ, rodičovským sdružení                                                                                                                                                                      Úkoly stálé

Důsledné plnění vnitřního řádu školy, který je vyvěšen ve sborovně a je směrodatný pro všechny zaměstnance školy

 • dodržování plnění RVP ZV (ŠVP) Tvořivá škola v 1. – 5. třídě 
 • dodržování pracovní doby, nástupu do zaměstnání, nástupu do vyučovacích hodin, vykonávání dozoru na chodbách a v jídelně 
 • vyplňování a kontrola třídních knih, výkazů, deníků výchovné práce, katalogových listů a ostatní pedagogické dokumentace
 • provádět přímou hospitační činnost, rozbory hospitací
 • příprava měsíčních plánů práce
 • sledovat rozpočet školy
 • dbát na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců
 • dbát na zásady hospodárnosti, šetřit vodou a elektrickou energií
 • zajistit zastupování nepřítomných osob, navrhovat odměny a osobní příplatky
 • kontrolovat stav učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek, zajistit včasnou dodávku, dohlížet na stav inventarizac 
 • spolupracovat s Obcí, s okolními základními školami, s mateřskou školou, s rodičovským sdružením a školskou radou
 • upevňovat přátelské ovzduší mezi žáky i zaměstnanci školy

Úkoly, které vyžadují neodkladné vyřízení

 • hlášení mimořádných událostí ve škole /požár, vloupání, zjevné změny na budově školy i na vnitřním zařízení, havárie kotelny aj./
 • hlášení úrazů žáků a pracovních úrazů zaměstnanců školy
 • hlášení nástupu nově přijatých zaměstnanců, hlášení rozvázání pracovního poměru, hlášení nástupu na mateřskou dovolenou apod.

Úkoly plněné průběžně v jednotlivých měsících

 • vyplnit formuláře Organizace školního roku a statistické výkazy
 • sledovat rozpočet školy – MP, NIV, stanovit odměny, nadúvazkové hodiny a osobní příplatky zaměstnanců školy
 • kontrola pedagogické dokumentace zaměstnanců školy (zpravidla se provádí elektronicky)
 • vypracovat seznamy žáků podle tříd
 • stanovit pevný rozvrh hodin v jednotlivých ročnících, stanovit dobu výuky nepovinných předmětů a kroužků
 • vypracovat plán třídních schůzek s rodiči, schůzí výboru rodičů, Školské rady
 • stanovit plán a přípravu pedagogických rad
 • vyplňovat měsíční hlášení o stavu odpracovaných hodin zaměstnanců, o jejich neschopence apod.
 • zapojit se do soutěží a olympiád
 • dodržovat termíny zahájení plaveckého výcviku žáků, návštěvy dopravního hřiště aj.
 • zajistit řádnou přípravu učitelů, vychovatelů a zdravotníka pro adaptační kurz
 • odeslat návrhy na pedagogicko – psychologické vyšetření žáků, sledovat dyslektického asistenta v péči o žáky vyžadující podpůrná opatření
 • kontrolovat plán vycházek a cvičení v přírodě
 • příprava zápisu žáků do 1. třídy v příštím školním roce (bude od 1. do 30. dubna, žádost o odklad musí být podána do konce dubna)
 • připravit inventarizační komisi a provádět inventarizaci pomůcek
 • zajišťovat kulturní pořady pro žáky a kulturní vystoupení žáků pro veřejnost
 • průběžně hospitovat ve vyučovacích hodinách a kontrolovat sešity žáků a jiné žákovské písemnosti
 • zajišťovat školní výlet /místo, dopravu, dozor nad dětmi, v zimním období zorganizovat zájezd na hory
 • objednat učebnice a učební texty pro příští školní rok
 • objednat tiskopisy a výkazy pro pedagogickou dokumentaci
 • ve spolupráci s rodičovským sdružením připravit maškarní rej pro děti a zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • zajistit ve spolupráci s rodičovským sdružením táborák k slavnostnímu ukončení školního roku na školní zahradě
 1. Úkoly výchovně vzdělávací práce
 • důsledně dodržovat plnění vnitřního řádu školy a seznámit s ním žáky, pedagogy a správní zaměstnance
 • sledovat a hodnotit chování žáků na veřejnosti, vhodné a slušné vystupování, reprezentace školy
 • vychovávat žáky k úctě ke stáří, k nemocným a postiženým lidem, k vzájemné ohleduplnosti
 • vést žáky k ochraně životního prostředí, k pěknému vztahu k přírodě
 • vychovávat žáky k lásce k rodičům, k úctě k učitelům, zaměstnancům školy a ostatním lidem, k rodnému domovu, obci, vlasti
 • pěstovat v žácích kladný vztah k práci, k odpovědnosti, vážit si práce druhých
 • upevňovat kolektiv dětí, zlepšovat vzájemné vztahy mezi spolužáky, odstranit sobeckost, bezohlednost a netolerantnost
 • potlačovat projevy rasismu, netolerance a xenofobie, upozornit žáky i pedagogy na nebezpečí tohoto chování
 • vést žáky k dobrým lidským návykům, varovat je před nebezpečím drog
 • motivovat žáky k zájmu o vzdělání
 • individuálně přistupovat k žákům slabším, postiženým a invalidním a rozvíjet žáky talentované
 • spolupracovat s MŠ a věnovat pozornost přechodu dětí z MŠ do první třídy ZŠ, spolupracovat s pedagogy a výchovným poradcem na druhém stupni při přechodu žáků   do 6. ročníku
 • pravidelně provádět kontrolu písemných prací žáků, dbát na estetickou úpravu v sešitech
 • dbát na estetickou výzdobu ve třídách a na chodbách školy
 • dbát na udržování pěkného prostředí v okolí školy
 • efektivně využívat učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky
 • úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně je informovat na třídních schůzkách o prospěchu a chování jejich dětí, být jim nápomocni při řešení problémů s dětmi
 1. Plán třídních schůzek s rodiči

Září 

Společná informativní schůzka s rodiči, informace o kroužcích, o příspěvku  SRPdŠ, o způsobu placení a objednávání obědů, o  způsobu dodávání dotovaného mléka a ovoce do škol. Termíny podzimních a vánočních prázdnin, prospěch a chování žáků

Listopad        

Třídní schůzka / individuální konzultace, informace o stavu učiva, hodnocení prospěchu a chování žáků, volba nových třídních důvěrníků. Organizační záležitosti, plán kulturních akcí na měsíce prosinec, leden. Termín jarních prázdnin. Konání plesu rodičů, který bude společnou akcí školy obce,a maškarního plesu žáků

Leden            

Třídní schůzka / individuální konzultace. Organizační záležitosti – kulturní akce v měsících únor, březen a duben, informace o stavu učiva, termín velikonočních prázdnin. Hodnocení prospěchu a chování žáků, 

Květen           

Třídní schůzka spojená s dílnami či besídkou ke Dni matek, informace o chování a prospěchu žáků, informace o adaptačním kurzu, organizace oslav MDD a školního výletu, seznámení rodičů se slavnostním ukončením školního roku a poděkování za spolupráci během celého školního roku

Plán schůzek s výborem rodičů

Jednotlivé schůzky jsou svolávány dle potřeb ředitelky školy nebo potřeb výboru rodičů prostřednictvím písemných pozvánek.

Výbor rodičů se scházívá 3 – 4 krát ročně, a to vždy u příležitosti konání táboráku, společenského večírku nebo plesu pro rodiče, maškarního reje dětí, organizace dětského dne nebo školního výletu či adaptačního kurzu.

Rodiče spolupracují se školou dobře, pomáhají při zajišťování všech školních akcí.

4.    Plán pedagogických porad

 1. Organizační zajištění nového školního roku T: srpen

    Rozdělení úvazků, rozdělení třídnictví

   Pedagogická dokumentace, rozvrhy hodin, kroužky

   Tabulky a nezbytná hlášení pověřené obci a KÚ

   Termíny prázdnin a státních svátků ve školním roce 2023 – 2024

 1. Hodnocení výchovně vzdělávací práce žáků a pedagogů v 1. čtvrtletí T: listopad

    Dodržování školního řádu

    Prospěch a chování žáků, organizační záležitosti

    Příprava vánoční besídky

 1. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce     T: leden

    Stav učiva, kontrola pedagogické dokumentace

    Prospěch a chování žáků

    Příprava žáků na různé soutěže

    Kulturní akce školy

    Ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

    Pololetní prázdniny, jarní prázdniny

 1. Hodnocení práce ve 3. čtvrtletí školního roku T: duben

    Prospěch a chování žáků

    Příprava zápisu žáků do 1. třídy

    Příprava dílen ke Dni matek

    Plán školního výletu, organizace Dne dětí

    Zahájení plaveckého výcviku žáků 1. – 5. třídy

   Organizace adaptačního kurzu

 1. Hodnocení celoroční výchovně vzdělávací práce školy T: červen

    Vyhodnocení soutěží a olympiád

    Ukončení pedagogické dokumentace

    Zhodnocení prospěchu a chování žáků za celý školní rok

    Celkový stav absence

    Zajištění učebnic a pomůcek pro další školní rok

    Příprava budovy na prázdniny a případné opravy

    Ukončení školního roku 2023– 2024

 

5.    Plán hospitační činnosti ve školním roce 2023 – 2024

Září                Kontrola pedagogické dokumentace, kázeň žáků ve vyučování

Říjen               Zařazován nových metod práce do vyučování

                          Zjišťování úrovně čtení

Listopad      Výchovné využití učiva, motivace žáků učitelem

                          Kontrola sešitů z ČJ 

Prosinec      Kontrola úrovně matematických znalostí

                        Příprava a využívání pomůcek ve vyučování

Leden          Český jazyk – zjišťování úrovně jazykových znalostí, zadávání domácích úkolů, zjištění úrovně psaní

Únor           Prvouka, přírodověda, vlastivěda – kontrola úrovně znalostí žáků, stav vycházek 

Březen       Čtení (Měsíc knihy) – zjišťování úrovně čtení a literární výchovy, doplňková četba 

Duben        Tělesná výchova – kázeň, sportovní vyspělost žáků, vztah k TV a sportu, využívání nářadí, dodržování hygienických podmínek v TV a po hodině TV

Květen      Výchovné předměty – HV, VV, PČ – vztah žáků k práci, dodržování bezpečnostních opatření, zapojování se do soutěží

Červen        Zjištění celkových vědomostí žáků z matematiky, českého jazyka a čtení – kontrolní testy z celoročního probraného učiva

                     Kontrola pedagogické dokumentace

V měsících leden a červen budou prováděny písemné prověrky o stavu úrovně probraného učiva.

Během celého roku hospitace na používání ICT a interaktivních tabulí.

Hospitace ve školní družině

Při hospitacích ve ŠD bude zjišťováno vhodné využívání volného času žáků v odpoledních hodinách, motivace dětí k různým zaměstnáním, střídání činností, příprava na vyučování, relaxace a odpočinek.

6. Plán mimoškolní činnosti ve školním roce 2023– 2024

 • Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Den sv. Martina, děti v bílém, průvod ke kapli
 • Slavnost slabikáře pro rodiče žáků 1. třídy
 • Zimní hry – sáňkování, bobování, bruslení, stavění sněhuláků 
 • Dětský maškarní bál
 • Barevný rok
 • Den podle Ámose – netradiční vyučování
 • Den Země v areálu Chovatelů
 • Den matek – ve třídách
 • Sportovní dopoledne na hřišti či v tělocvičně
 • Smaženice na školní zahradě
 • Zábavné dopoledne k MDD
 • Pasování budoucích prvňáčků
 • Táborák na školní zahradě
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hlučíně – podzim, jaro – žáci 3. třídy, 4. třídy
 • Plavecký výcvik – žáci 1. – 5. třídy
 • Škola v přírodě, adaptační kurz
 • Finanční gramotnost – Den v České spořitelně
 • Návštěva ZŠ Ludgeřovice- žáci 5. třídy

Nabídka kroužků k mimoškolní činnosti

 • kroužek hry na klavír, flétnu, keyboard Bortlová                                                                                 
 • kroužek keramiky Neunerová
 • taneční kroužek Skopalíková
 • gymnastika  externí pracovník
 • veselá věda externí pracovník
 • atletika externí pracovník 

Soutěže

 • matematické soutěže pro žáky 2. -5. třídy (Klokan, Kosočtverec)
 • výtvarné soutěže pro žáky 1. – 5. tř (v rámci školy a školní družiny)
 • sběr starého papíru
 • soutěž dětských lidových zpěváčků – únor, březen (Hlučínský Slavíček)
 1. Plán kulturních akcí školy
 • návštěvy divadelních představení v KD Hlučín, Divadle loutek, Divadle J. Myrona, Opava
 • výchovný koncert ZUŠ Petřkovice
 • kulturní vystoupení žáků k oslavě Vánoc a Dne matek, vítání občánků, setkání seniorů
 • různá varietní vystoupení v MŠ, na OÚ a v tělocvičně
 • návštěva Krajského města s žáky 5. tř.
 • besedy se zajímavými lidmi, profesemi
 • návštěva hlavního města Prahy (4. + 5. tř.)
 1. Další vzdělávání pedagogů
 • účast na seminářích a vzdělávacích akcích pořádaných KVIC Nový Jičín, Hlučín, Ostrava a SVP
 • školení k interaktivní tabuli
 • účast na seminářích s protidrogovou tématikou
 • jazykové vzdělávání /AJ/
 • studium odborné literatury – Moderní vyučování, Encyklopedie, Slovníky
 • studium odborných časopisů – Informátor, Věstník MŠMT, Zlaté listy, Informátor KVIC, Řízení školy
 • sledování Internetu
 • počítačové programy pro pedagogy 1. – 5. roč. zaměřené na výuku jednotlivých předmětů
 • semináře a školení pro dyslektické asistenty
 • porady pro vedoucí vychovatelky
 • sledování pokynů KÚ Moravskoslezského a pokynů MŠMT
 • školení ředitelky potřebná k vedení školy
 1. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy, podklady pro os. hodnoc.

Mgr. Šárka Kubišová    

zodpovědnost za organizační chod školy

materiálně tech. zajištění provozu školy

vedení pokladny

vedení inventarizace pomůcek

vedení školní kroniky

zodpovědnost za správné naplňování rozpočtu

objednávání učebnic a školních pomůcek

placení faktur a rozdávání výplat na účty pracovníků

přijímání e-mailové pošty

přebírá a zapisuje přijatou a odesílanou poštu

nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

Mgr. Bohdana Vjačková

zástupce ředitele školy

zajišťuje organizační věci pro školu

pomoc ŘŠ při administrativní práci

inventarizace školních pomůcek

zdravotník školy

kabinet v 1. patře

objednávání učebnic a školních pomůcek

FKSP

vývěska

Mgr.  Jitka Salawová

Metodik prevence

pomoc při inventarizaci pomůcek

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

kabinet v přízemí

vývěska

Mgr. et Mgr.  Karolína Svoreňová           

školní speciální pedagog /výchovný poradce

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

kulturní referent

kabinet v přízemí

nástěnky ve škole

 pomoc při inventarizaci pomůcek

Mgr. Zuzana Pietrová,           

koordinátor EVVO

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

pomoc při inventarizaci pomůcek

kabinet v 1. patře

kroužek literární

sběr papíru

nástěnky ve škole                                         

Mgr. Adriana Kačmařová       

počítačová učebna

webové stránky, Facebook, DM software

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

správce počítačové sítě, koordinátor ICT

spisová a archivní činnost

Šárka Holušová                    

vychovatelka ŠD

kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

výtvarné a pěvecké soutěže

pomoc při inventarizaci

školní zahrada – ve spolupráci s ostatními vyučujícími

Pavlína Glacová                 

vychovatelka ŠD, asistent pedagoga

pomoc třídní učitelce při práci s žákem s SPÚ i ostatními žáky

pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

výtvarné a pěvecké soutěže

 pomoc při inventarizaci

kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

zahrada a zahradní kabinet

Helena Myslivcová               

školní asistent

péče o pět (i více) žáků ohrožených školním neúspěchem

Klub mladého čtenáře

péče o estetickou výzdobu třídy

sběr papíru

Daniela Kačmařová              

nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

obstarávání nádobí a mycích prostředků do ŠV

zajišťování drobných oprav a údržby

rozdávání školního mléka a ovoce a zeleniny

zodpovědnost za chod plynové kotelny

vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

zápis stavu plynoměru, elektroměru a vodoměru v ZŠ

 zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

Ivona Kubišová                     

udržování čistoty kolem ZŠ

péče o zeleň před a za budovou ZŠ                                      

iniciativa a pomoc při zajišťování mimoškolních akcí        

kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

pomoc při výzdobě chodeb ZŠ

zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

Bc. Iva Sigmundová               

péče o zeleň před budovou a na zahradě školy

udržování čistoty kolem ZŠ

zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

péče o květiny na chodbách

iniciativa a pomoc pedagogům při zajišťování mimoškolních aktivit

kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

Rozdělení třídnictví a úvazků ve školním roce 2023– 2024     

1.třída Mgr. Karolína Svoreňová      úvazek 1,0 (jen 1. tř , 20 hod.) + Práce s žáky s SPU

2. třída Mgr. Jitka Salawová úvazek 1,0       (2. tř.- 1 AJ – 1 PČ +2 hod Vl v 5.tř)  Šk.A Helena Myslivcová 

3. třída Mgr. Bohdana Vjačková        úvazek 1,0       (20 hod. ve 3. tř. + 2 Př v 5. tř. AP Pavlína Glacová

4. třída Mgr. Adriana Kačmařová úvazek 1,0       (10 AJ ve 2., 3., 4. a 5. tř.,  ve 4. tř. 5 M ,2 Vl , 1 Př,  2 TV, 2 Inf ve 4. a 5. tř.)

5. třída Mgr. Šárka Kubišová            úvazek 1,0      (ČJ, M  5. tř – 10 hodin)

             Mgr. Zuzana Pietrová            úvazek 0,59     (8 ČJ ve 4. tř., 2 ČJ v 5. tř., 3 PČ ve 2., 4. a 5. tř.)

       

VČ                  Šárka Holušová                úvazek 0,41  9 vyučovacích hodin ve 3., 4., a 5. tř. Hv, v 4. a 5. tř. 2 Vv, 2 TV v 5. tř.,

ŠD                 Šárka Holušová                 úvazek 0,8 (odpolední)

                       Pavlína Glacová               úvazek 0,8 (ranní a odpolední)

Mgr. Adriana Kačmařová        THP na DPP, dle odpracovaných hodin

náboženství     Mgr. Lucie Krajzlová v 1. –  5. tř. – úvazek 0,14

Správní zaměstnanci

školnice          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,68

VČ – VS          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,38

topič               Daniela Kačmařová              

uklízečka        Ivona Kubišová                                  úvazek 0,68

VČ – VS          Ivona Kubišová                                  úvazek 0,25

uklízečka        Iva Sigmundová                                 úvazek 0,68

VČ – VS          Iva Sigmundová                                 úvazek 0,19

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb (Nového školského zákona) ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2024

 1. Psycho-hygienické podmínky učení

Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k samostatné osobnosti, zvláštní péči budeme věnovat handicapovaným a zaostávajícím žákům, kteří budou navštěvovat naši školu.

Budova naší Základní školy byla dostavěna v roce1996 jako moderní, všem hygienickým požadavkům vyhovující stavba.

Velké prosvětlené třídy i chodby dávají dětem možnost volného pohybu, pocit volnosti o přestávkách i po vyučování ve školní družině. Pěkně upravená školní zahrada s altánkem pak možnost učení v přírodě.

O přestávkách se děti pohybují po prostorných chodbách, mají možnost relaxovat při stolním tenisu. Za pěkného počasí mohou vycházet na zahradu, kde mohou trávit chvíle na čerstvém vzduchu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.