Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Plán práce ZŠ Markvartovice pro školní rok 2019 – 2020

 

P L Á N   P R Á C E   Š K O L Y

Letošní školní rok 2019 –2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 v sále Kulturního domu Markvartovice za účasti žáků 2. – 5. ročníku, učitelů, správních zaměstnanců, zástupce obce a rodičů. Se žáky 1. třídy zahájíme jejich první školní rok v 9 hodin ve školní jídelně, odkud se posléze přesuneme do 1. třídy.

     Po celý školní rok budeme spolupracovat s OÚ, Rodičovským sdružením, rodiči, okolními základními školami, veřejností a v neposlední řadě se zaměstnanci MŠ. Budeme se snažit, aby naše spolupráce byla plodná a vstřícná.

     Od 1. ledna 2004 jsme samostatným právním subjektem, jehož součástí je ZŠ, ŠD a ŠJ – výdejna.

Od 3. ledna 2015 jsme otevřeli na přání rodičů druhé oddělení školní družiny a ranní školní družinu. Další problémy spojené s právní subjektivitou se budeme snažit řešit ku prospěchu všech.

Ve školním roce 2009-2010 jsme se přihlásili k projektu EU – peníze školám, pomocí kterého jsme dovybavili všechny třídy interaktivními tabulemi a nadále se budeme snažit zpestřovat výuku všem žákům.

     Také tento školní rok zahájíme se změnami ve složení pedagogického sboru – budeme mít dvě nové paní učitelky (jedna do kmenové třídy a jednu paní učitelku pro výuku cizího jazyka) a poprvé za nové historie v kmenové třídě pana učitele, ve školní družině bude pracovat také nová paní vychovatelka.

Účetnické služby vykonává pro naši školu firma paní Radky Tyburcové – paní Mikolajská – od června 2011.

Do 1. třídy nastoupí 21 žáků z 21 zapsaných, rodiče jednoho žáka požádali o odklad školní docházky o 1 školní rok. Jeden žák se zapsal až v srpnu

     Během celého školního roku budeme dbát při výchově i vzdělání žáků na to, abychom vytvořili takové podmínky, ve kterých se bude dětem dobře pracovat, učit a žít, aby do školy chodily rády a s nadšením, aby se těšily na novou práci, své spolužáky i na své pedagogy. Stejně jako v předcházejících letech bude brán ohled na postižené a zaostávající žáky, kteří budou naši školu navštěvovat, zvláštní péči budeme věnovat žákům nadaným.

Seznam jednotlivých částí plánu práce školy:

 • Úkoly stálé, neodkladné, měsíční
 • Úkoly výchovně vzdělávací práce
 • Plán třídních schůzek a výboru rodičů
 • Plán pedagogických porad
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti
 • Plán mimoškolní činnosti
 • Plán kulturních akcí školy
 • Další vzdělávání pedagogů
 • Zodpovědnost jednotlivých pracovníků ZŠ
 • Rozdělení třídnictví a úvazků pracovníků
 • Psychohygienické podmínky učení
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Spolupráce s OÚ, MŠ, rodičovským sdružením
 • Úkoly stálé

Důsledné plnění vnitřního řádu školy, který je vyvěšen ve sborovně a je směrodatný pro všechny zaměstnance školy

 • dodržování plnění RVP ZV (ŠVP) Tvořivá škola v 1. – 5. třídě
 • dodržování pracovní doby, nástupu do zaměstnání, nástupu do vyučovacích hodin, vykonávání dozoru na chodbách a v jídelně
 • vyplňování a kontrola třídních knih, výkazů, deníků výchovné práce, katalogových listů a ostatní pedagogické dokumentace
 • provádět přímou hospitační činnost, rozbory hospitací
 • příprava měsíčních plánů práce
 • sledovat rozpočet školy
 • dbát na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců
 • dbát na zásady hospodárnosti, šetřit vodou a elektrickou energií
 • zajistit zastupování nepřítomných osob, navrhovat odměny a osobní příplatky
 • kontrolovat stav učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek, zajistit včasnou dodávku, dohlížet na stav inventarizace
 • spolupracovat s Obcí, s okolními základními školami, s mateřskou školou, s rodičovským sdružením a školskou radou
 • upevňovat přátelské ovzduší mezi žáky i zaměstnanci školy   Úkoly, které vyžadují neodkladné vyřízení
 • hlášení mimořádných událostí ve škole /požár, vloupání, zjevné změny na budově školy i na vnitřním zařízení, havárie kotelny aj./
 • hlášení úrazů žáků a pracovních úrazů zaměstnanců školy
 • hlášení nástupu nově přijatých zaměstnanců, hlášení rozvázání pracovního poměru, hlášení nástupu na mateřskou dovolenou apod.
 • Úkoly plněné průběžně v jednotlivých měsících
 • vyplnit formuláře Organizace školního roku a statistické výkazy
 • sledovat rozpočet školy – MP, NIV, stanovit odměny, nadúvazkové hodiny a osobní příplatky zaměstnanců školy
 • kontrola pedagogické dokumentace zaměstnanců školy
 • vypracovat seznamy žáků podle tříd
 • stanovit pevný rozvrh hodin v jednotlivých ročnících, stanovit dobu výuky nepovinných předmětů a kroužků
 • vypracovat plán třídních schůzek s rodiči, schůzí výboru rodičů, Školské rady
 • stanovit plán a přípravu pedagogických rad
 • vyplňovat měsíční hlášení o stavu odpracovaných hodin zaměstnanců, o jejich neschopence apod.
 • zapojit se do soutěží a olympiád
 • dodržovat termíny zahájení plaveckého výcviku žáků, návštěvy dopravního hřiště aj.
 • zajistit řádnou přípravu učitelů, vychovatelů a zdravotníka pro adaptační kurz
 • odeslat návrhy na pedagogicko – psychologické vyšetření žáků, sledovat dyslektického asistenta v péči o dyslektické děti (pro žáky vyžadující podpůrná opatření)
 • kontrolovat plán vycházek a cvičení v přírodě
 • příprava zápisu žáků do 1. třídy v příštím školním roce (bude od 1. do 30. dubna, žádost o odklad musí být podána do konce dubna)
 • připravit inventarizační komisi a provádět inventarizaci pomůcek
 • zajišťovat kulturní pořady pro žáky a kulturní vystoupení žáků pro veřejnost
 • průběžně hospitovat ve vyučovacích hodinách a kontrolovat sešity žáků a jiné žákovské písemnosti
 • zajišťovat školní výlet /místo, dopravu, dozor nad dětmi, v zimním období zorganizovat zájezd na hory
 • objednat učebnice a učební texty pro příští školní rok
 • objednat tiskopisy a výkazy pro pedagogickou dokumentaci
 • ve spolupráci s rodičovským sdružením připravit maškarní rej pro děti a zábavné dopoledne a odpoledne ke Dni dětí
 • zajistit ve spolupráci s rodičovským sdružením táborák k slavnostnímu ukončení školního roku na školní zahradě 
 • Úkoly výchovně vzdělávací práce
 • důsledně dodržovat plnění vnitřního řádu školy a seznámit s ním žáky, pedagogy a správní zaměstnance 
 • sledovat a hodnotit chování žáků na veřejnosti, vhodné a slušné vystupování, reprezentace školy 
 • vychovávat žáky k úctě ke stáří, k nemocným a postiženým lidem, k vzájemné ohleduplnosti
 • vést žáky k ochraně životního prostředí, k pěknému vztahu k přírodě
 • vychovávat žáky k lásce k rodičům, k úctě k učitelům, zaměstnancům školy a ostatním lidem, k rodnému domovu, obci, vlasti
 • pěstovat v žácích kladný vztah k práci, k odpovědnosti, vážit si práce druhých
 • upevňovat kolektiv dětí, zlepšovat vzájemné vztahy mezi spolužáky, odstranit sobeckost, bezohlednost a netolerantnost
 • potlačovat projevy rasismu, netolerance a xenofobie, upozornit žáky i pedagogy na nebezpečí tohoto chování
 • vést žáky k dobrým lidským návykům, varovat je před nebezpečím drog 
 • motivovat žáky k zájmu o vzdělání 
 • individuálně přistupovat k žákům slabším, postiženým a invalidním a rozvíjet žáky talentované
 • spolupracovat s MŠ a věnovat pozornost přechodu dětí z MŠ do první třídy ZŠ, spolupracovat s pedagogy a výchovným poradcem na druhém stupni při přechodu žáků do 6. ročníku
 • pravidelně provádět kontrolu písemných prací žáků, dbát na estetickou úpravu v sešitech 
 • dbát na estetickou výzdobu ve třídách a na chodbách školy
 • dbát na udržování pěkného prostředí v okolí školy 
 • efektivně využívat učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky
 • úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně je informovat na třídních schůzkách o prospěchu a chování jejich dětí, být jim nápomocni při řešení problémů s dětmi   
 • Plán třídních schůzek s rodiči
 • Září              
 • Společná informativní schůzka s rodiči, , informace o kroužcích, o příspěvku SRPdŠ, o způsobu placení a objednávání obědů, o způsobu dodávání dotovaného mléka a ovoce do škol      
 • Říjen            
 • První schůzka rodičů ve třídách, volba nových třídních důvěrníků, organizační záležitosti, plán kulturních akcí během října, listopadu a prosince, termíny podzimních a vánočních prázdnin, prospěch a chování žáků                              
 • Termín jarních prázdnin  
 •  Prosinec
 • Konání plesu rodičů, který bude společnou akcí školy a obce, a maškarního plesu žáků
 • Třídní schůzka spojená s besídkou k oslavě Vánoc, informace o stavu učiva, hodnocení prospěchu a chování žáků.
 • Konání plesu rodičů, který bude společnou akcí školy a obce, a maškarního plesu žáků
 • Třídní schůzka spojená s besídkou k oslavě Vánoc, informace o stavu učiva, hodnocení prospěchu a chování žáků.
 • Březen          
 • Organizační záležitosti – kulturní akce v měsíci březnu a dubnu, informace o stavu učiva, termín velikonočních prázdnin
 • Květen     
 • Třídní schůzka spojená s dílnami či besídkou pro matky ke Dni matek, informace o chování a prospěchu žáků, informace o adaptačním           kurzu,   organizace oslav MDD a školního výletu, seznámení rodičů se slavnostním ukončením školního roku a poděkování za spolupráci během celého     školního roku

 Plán schůzek s výborem rodičů

Výbor rodičů se scházívá 3 – 4 krát ročně, a to vždy u příležitosti konání táboráku, společenského večírku nebo plesu pro rodiče, maškarního reje dětí, organizace dětského dne nebo školního výletu či adaptačního kurzu.   Rodiče spolupracují se školou dobře, pomáhají při zajišťování všech školních akcí.  Jednotlivé schůzky jsou svolávány dle potřeb ředitelky školy nebo potřeb výboru rodičů prostřednictvím písemných pozvání

4. Plán pedagogických porad

Organizační zajištění nového školního roku                                                                    T: srpen

Rozdělení úvazků, rozdělení třídnictví

Pedagogická dokumentace, rozvrhy hodin, kroužky

Tabulky a nezbytná hlášení pověřené obci a KÚ

Termíny prázdnin a státních svátků ve školním roce 2019 – 2020 


Hodnocení výchovně vzdělávací práce žáků a pedagogů v 1. čtvrtletí            T: listopad

     Dodržování školního řádu

    Prospěch a chování žáků, organizační záležitosti

    Příprava vánoční besídky

 Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce                                                          T: leden

    Stav učiva, kontrola pedagogické dokumentace

    Prospěch a chování žáků

    Příprava žáků na různé soutěže

    Kulturní akce školy

    Ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

    Pololetní prázdniny, jarní prázdniny

 Hodnocení práce ve 3. čtvrtletí školního roku                                                             T: duben

    Prospěch a chování žáků

    Příprava zápisu žáků do 1. třídy

    Příprava dílen ke Dni matek

    Plán školního výletu, organizace Dne dětí

   Zahájení plaveckého výcviku žáků 1. – 4. třídy (květen)

   Organizace adaptačního kurzu

Hodnocení celoroční výchovně vzdělávací práce školy                                           T: červen

    Vyhodnocení soutěží a olympiád

    Ukončení pedagogické dokumentace

    Zhodnocení prospěchu a chování žáků za celý školní rok

    Celkový stav absence

    Zajištění učebnic a pomůcek pro další školní rok

    Příprava budovy na prázdniny a případné opravy

   Ukončení školního roku 2019– 2020

 

5. Plán hospitační činnosti ve školním roce 2019 – 2020

 

Září                 Kontrola pedagogické dokumentace, kázeň žáků ve vyučování

Říjen               Zařazován nových metod práce do vyučování

                           Zjišťování úrovně čtení

Listopad       Výchovné využití učiva, motivace žáků učitelem

                           Kontrola sešitů z ČJ

Prosinec         Kontrola úrovně matematických znalostí

                           Příprava a využívání pomůcek ve vyučování

Leden              Český jazyk – zjišťování úrovně jazykových znalostí, zadávání domácích úkolů, zjištění úrovně psaní

Únor               Prvouka, přírodověda, vlastivěda – kontrola úrovně znalostí žáků, stav vycházek

Březen            Čtení (Měsíc knihy) – zjišťování úrovně čtení a literární výchovy, doplňková četba

Duben             Tělesná výchova – kázeň, sportovní vyspělost žáků, vztah k TV a sportu, využívání nářadí, dodržování hygienických podmínek v TV a po hodině TV 

Květen            Výchovné předměty – HV, VV, PČ – vztah žáků k práci, dodržování bezpečnostních opatření, zapojování se do soutěží

Červen            Zjištění celkových vědomostí žáků z matematiky, českého jazyka a čtení – kontrolní testy z celoročního probraného učiva

                          Kontrola pedagogické dokumentace

 

V měsících leden a červen budou prováděny písemné prověrky o stavu úrovně probraného učiva.

Během celého roku hospitace na používání ICT a interaktivních tabulí.

 

Hospitace ve školní družině

 

Při hospitacích ve ŠD bude zjišťováno vhodné využívání volného času žáků v odpoledních hodinách, motivace dětí k různým zaměstnáním, střídání činností, příprava na vyučování, relaxace a odpočinek.

 

 1. Plán mimoškolní činnosti ve školním roce 2019– 2020

 

 • Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol 
 • Podzimní cvičení v přírodě – stavění domečků v lese 
 • Den sv. Martina, děti v bílém
 • Lampiónový průvod, zábavné odpoledne
 • Slavnost slabikáře pro rodiče žáků 1. třídy 
 • Zimní hry – závody v sáňkování, bobování, bruslení, stavění sněhuláků
 • Vánoční trhy
 • Dětský maškarní rej 
 • Barevný týden 
 • Vánoční setkání s rodiči – ve třídách  
 • Den podle Ámose – netradiční vyučování – Návštěva Planetária
 • Den Země v areálu Chovatelů
 • Den matek – ve třídách 
 • Sportovní dopoledne na hřišti či v tělocvičně
 • Smaženice na školní zahradě 
 • Zábavné dopoledne k MDD – se SRPdŠ  
 • Pasování budoucích prvňáčků
 • Táborák na školní zahradě 
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hlučíně – podzim, jaro – žáci 3. třídy, 4. třídy 
 • Plavecký výcvik – žáci 1. – 4. třídy
 • Škola v přírodě
 • Finanční gramotnost – Den v České spořitelně

 

 

Nabídka kroužků k mimoškolní činnosti

 

 • kroužek Hry na kytaru                                                                                                                p. P.Taraba
 • kroužek hry na klavír, keyboard                                                                                               p. B. Bortlová                                                                        
 • kroužek sportovních a pohybových her                                                                                   p. Březina
 • kroužek keramiky                                                                                                                         p. Zuzana Neunerová 
 • školní knihovna                                                                                                                             p. Vjačková 
 • taneční kroužek                                                                                                                              p. Skopalíková 
 • kreativní dílny                                                                                                                                p. Pavelková
 • kroužek matematické logiky a deskových her –     Projekt Řešení neúspěchu hrou       p. A. Kačmařová
 • kroužek florbalu                                                                                                                             p. Březina

 

Soutěže

 • matematické soutěže pro žáky 2. -5. třídy (Klokan, Kosočtverec)
 • výtvarné soutěže pro žáky 1. – 5. tř (v rámci školy a školní družiny)
 • sběr – starý papír, kaštany, žaludy
 • soutěž dětských lidových zpěváčků – únor, březen (Hlučínský Kos)

   

 1. Plán kulturních akcí školy

 

 • návštěvy divadelních představení v KD Hlučín, Divadle loutek, Divadle J. Myrona, Opava 
 • výchovný koncert ZUŠ Petřkovice 
 • kulturní vystoupení žáků k oslavě Vánoc a Dne matek, vítání občánků, setkání seniorů 
 • různá varietní vystoupení v MŠ, na OÚ a v tělocvičně  
 • návštěva Krajského města s žáky 5. tř.
 • Návštěva hl. města Prahy – 4. a 5. tř. 
 • besedy se zajímavými lidmi, profesemi

 

 

 1. Další vzdělávání pedagogů

 

 • účast na seminářích a vzdělávacích akcích pořádaných SVP a KVIC Nový Jičín, Hlučín, Ostrava
 • školení k interaktivní tabuli
 • účast na seminářích s protidrogovou tématikou
 • jazykové vzdělávání /AJ/
 • studium odborné literatury – Moderní vyučování, Encyklopedie, Slovníky
 • studium odborných časopisů – Informátor, Věstník MŠMT, Zlaté listy, Informátor KVIC, Řízení školy
 • sledování Teletextu, Internetu
 • počítačové programy pro pedagogy 1. – 5. roč. zaměřené na výuku jednotlivých předmětů
 • semináře a školení pro dyslektické asistenty
 • porady pro vedoucí vychovatelky
 • sledování pokynů KÚ Moravskoslezského a pokynů MŠMT
 • školení ředitelky potřebná k vedení školy

 

 

 1. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy, podklady pro os. hodnoc.

 

 

Šárka Kubišová, Mgr.       zodpovědnost za organizační chod školy

                                               materiálně tech. zajištění provozu školy

                                               vedení pokladny

                                               vedení inventarizace pomůcek

                                               vedení školní kroniky

                                               zodpovědnost za správné naplňování rozpočtu

                                               objednávání učebnic a školních pomůcek

                                               placení faktur a rozdávání výplat na účty pracovníků

                                               přijímání e-mailové pošty

                                               přebírá a zapisuje přijatou a odesílanou poštu

                                               nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

 

Bohdana Vjačková, Mgr.       zástupce ředitele školy

                                                     inventarizace školních pomůcek

                                                     zdravotník školy

                                                     kabinet v 1. poschodí

                                                     objednávání učebnic a školních pomůcek

                                                    Klub mladého čtenáře

                                                    FKSP

                                                    vedení školní knihovny

                                                    vývěska

                                                   webové stránky

 

Jarmila Bialasová, PaedDr    dyslektický asistent

                                                       Koordinátor EVVO

                                                       pomoc při inventarizaci pomůcek

                                                      výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

                                                      kabinet v přízemí

 

 

 

Miroslava Pavelková, Mgr     výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

                                                       kulturní referent

                                                       kreativní kroužek

                                                       kabinet v přízemí

                                                      nástěnky ve škole

                                                       pomoc při inventarizaci pomůcek

 

 

Jiří Březina, Mgr.                  protidrogový koordinátor Metodik prevence

                                                   výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

                                                   pomoc při inventarizaci pomůcek

                                                   kabinet v 1. patře

                                                   kroužek sportovních a pohybových her

                                                   kroužek florbalu

                                                   nástěnky ve škole

                                           

                                           

Adriana Kačmařová, Bc     kroužek matematické logiky

                                                  počítačová učebna

                                                  výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

                                                  správce počítačové sítě, koordinátor ICT

                                                 sběr papíru

                                                 dozorce výtahu

                                              

                                              THP pracovník

                                               spisová a archivní činnost

                                               přijímá, přebírá a vyřizuje poštu

                                               zajišťuje organizační věci pro školu

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

                                               pomoc ŘŠ při administrativní práci

                                               vývěska

                                               webové stránky, facebook

 

Šárka Holušová                 vychovatelka ŠD

                                              kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               školní zahrada, skleník – ve spolupráci s ostatními vyučujícími

                                             

 

 Monika Stoklassová         vychovatelka ŠD

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

                                               zahradní kabinet

   

Daniela Kačmařová          nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

                                               obstarávání nádobí a mycích prostředků do ŠV

                                               zajišťování drobných oprav a údržby

                                               rozdávání školního mléka a ovoce a zeleniny

                                               zodpovědnost za chod plynové kotelny

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

                                               zápis stavu plynoměru, elektroměru a vodoměru v ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

Dana Kuchařová                udržování čistoty kolem ZŠ

                                                péče o zeleň před a za budovou ZŠ                                      

                                                iniciativa a pomoc při zajišťování mimoškolních akcí         

                                               kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

                                               pomoc při výzdobě chodeb ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

Alena Kučerová                  péče o zeleň před budovou a na zahradě školy

                                               udržování čistoty kolem ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

                                               péče o květiny na chodbách

                                               iniciativa a pomoc pedagogům při zajišťování mimoškolních aktivit

                                               kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

   

 1. Rozdělení třídnictví a úvazků ve školním roce 2018 – 2019
 1. třída PaedDr. Jarmila Bialasová               úvazek 1,0       (jen 1. tř.)

 

 1. třída Mgr.       Bohdana Vjačková              úvazek 1,0       (20 hod. ve 2. tř. + 2 Čt v 5. tř.)

 

 1. třída Mgr.     Miroslava Pavelková            úvazek 1,0       (20 hod. ve 3. tř.+ 2 Vv v 5. tř.)

                                                         

 1. třída           Mgr.  Jiří Březina úvazek 1,0       (18 hod. ve 4. tř.,2Př, 2Vl v 5. tř.)

                                  

 1. třída           Mgr. Šárka Kubišová úvazek 1,0      (ČJ, M  5. tř – 10 hodin)

                                                                                                         

Bc.       Adriana Kačmařová              úvazek 0,64     (AJ – 2. tř.-1 hod, 3, 4.,5. – 3h.                                                                                                                                                                                                      ICT ve 4. a 5. tř. – 1 + 1 hod., 1 hodiny Pč ve 4. tř.)

 

VČ                                  Šárka Holušová                  úvazek 0,41    9 vyučovacích hodin

                                                          ve 2., 3., 4. a 5. tř. Hv, ve 4. tř. 2 Vv, 2 TV,  v 5. tř. 1 Pč

 

ŠD                                  Šárka Holušová                 úvazek 0,8

 

                                       Monika Stoklassová             úvazek 0,8

   

                        Bc.          Adriana Kačmařová           THP na DPP, dle odpracovaných hodin

 

náboženství     Mgr.      Jarmila Staňková                 úvazek 0,14

 

Správní zaměstnanci

školnice           Daniela Kačmařová                          úvazek 0,68

VČ – VS          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,38

topič                Daniela Kačmařová              

 

uklízečka         Dana Kuchařová                               úvazek 0,68

VČ – VS          Dana Kuchařová                               úvazek 0,25

 

uklízečka         Alena Kučerová                                 úvazek 0,68

VČ – VS          Alena Kučerová                                 úvazek 0,19

 

  Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb (Nového školského zákona) ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2020

Psycho-hygienické podmínky učení  

     Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k samostatné osobnosti, zvláštní péči budeme věnovat handicapovaným a zaostávajícím žákům, kteří budou navštěvovat naši školu.

 

 

12. Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) Základní školy Markvartovice,příspěvkové organizace na rok 2018
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020
 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost v Kč
Rok Hlavní činnost Doplňková činnost Evropská unie CELKEM
Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření
Název a IČ příspěvkové organizace: Základní škola Markvartovice, okr. Opava, příspěvková organizace,  IČ 70989273
2018 7 679 000 1 679 000 7 679 000 0 90 000 70 000 20 000 160 820 160 820 0 7 929 820 1 679 000 7 909 820 20 000
2019 8 500 000 1 600 000 8 500 000 0 90 000 80 000 10 000 12 104 12 104 0 8 602 104 1 600 000 8 592 104 10 000
2020 9 585 000 1 650 000 9 585 000 0 90 000 80 000 10 000 0 0 0 9 675 000 1 650 000 9 665 000 10 000
Podrobnější rozpis je k nahlédnutí v ZŠ Markvartovice, příspěvková organizace.
6. listopadu 2017
Mgr. Šárka Kubišová
13. Rozpočet pro rok 2018

Účet Položka Popis Skutečné čerpání 2017 Rozpočet 2018
501 300 5133 Léky, zdrav.materál                           –              500,00
501 300 5135 Učební a školní pomůcky, učebnice                           –
501 300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk                37 103,50          35 000,00
501 300 5137 DDHM 1 000 – 3 000,-                10 138,00          10 000,00
558 300 5137 DDHM 3000 – 40000,-                12 990,00          13 000,00
501 300 5139 Ostatní materiál                62 569,05          64 500,00
501 100 Ostatní materiál – DČ                 6 200,00           4 500,00
501 Ostatní materiál – EU                22 573,00          13 320,00
    501   XX Celkem              151 573,55        140 820,00
502 300 5151 Voda                16 350,00          35 000,00
502 301 5152 Teplo              328 282,00        320 000,00
502 302 5154 SME              127 885,00        140 000,00
502 100 Energie celkem – DČ                 4 749,00          17 600,00
    502   XX Celkem              477 266,00        512 600,00
511 300 5171 Opravy a údržba              583 127,66        267 000,00
511 100 Opravy a údržba DČ                 2 551,00           8 000,00
    511   XX Celkem              583 127,66        275 000,00
512 300 5173 Cestovní náhrady                 1 240,00           1 500,00
512 XX Celkem                 1 240,00           1 500,00
513 300 5175 Náklady na reprezentaci                           –
513 XX Celkem                           –                     –
518 300 5161 Služby pošty                 1 654,00           1 790,00
518 300 5162 Telef. poplatky                17 097,69          18 000,00
518 300 5166 Konzultace a poradenství                           –                     –
518 300 5163 Poplatky peněžních ústavů                 5 916,00           6 000,00
518 300 5167 Školení, Akce DVPP a MŠMT                 8 335,00           8 500,00
518 300 5168 Zpracování dat                88 104,00          98 000,00
518 300 5172 DNHM program. vybavení                           –                     –
518 300 5169 Strava dětí              128 170,00        130 000,00
518 310 5169 Přeprava obědů                25 877,00          30 000,00
518 300 5169 Odvoz odpadu a jeho likvidace                 7 815,00           8 000,00
518 300 5169 Ostatní služby                           –        124 000,00
518 300 5164 Plavání žáků                54 600,00          56 000,00
518 300 5169 Ostatní služby              182 553,28        200 000,00
518 Ostatní služby – EU                12 500,00          12 500,00
    518   XX Celkem              532 621,97        692 790,00
521 + 524 + 527 Mzdy – Krajský úřad           5 191 383,00     6 000 000,00
521 100 Mzdy DČ                28 900,00          39 900,00
Mzdy EU              149 850,00        135 000,00
524 300 5031 Sociální pojištění -čerpání fondu odměn
524 310 5032 Zdravotní pojištění-čerpání fondu odměn
    524   XX Celkem                           –                     –
525 300 5038 Ostatní pojistné – kooperativa                    205,36              210,00
    525   XX Celkem                    205,36              210,00
527 300 5342 Převody FKSP
527 310 5169 Zdravotní prohlídky zaměstnanců                     –
527 311 5132 Ochranné pomůcky                 8 000,00           8 000,00
    527   XX Celkem                 8 000,00           8 000,00
528 310 5180 Stravné zaměstnanci                31 168,00          32 000,00
    528   XX Celkem                31 168,00          32 000,00
549 300 5909 Pojištění majetku                11 923,00          12 000,00
549 300 5179 Korunové vyrovnání
549 300 5128 Spoluúčast na pojistce
549  XX Celkem                11 923,00          12 000,00
551 300 7551 Odpisy                60 079,00          60 000,00
 551   XX Celkem                60 079,00          60 000,00
558 Náklady z DDHM – EU                61 694,00
Náklady celkem           7 289 031,54     7 909 820,00
Výnosy Zřizovatel     1 679 000,00
Výnosy MŠMT     6 000 000,00
Výnosy DČ          90 000,00
Výnosy EU        160 820,00
Výnosy celkem     7 929 820,00
Zisk z DČ          20 000,00
Fond odměn 83 484,00 Kč
Fond rezerv 118 881,11 Kč
Fond reprodukce majetku 123 487,09 Kč
Základní škola Markvartovice – rozpočet pro rok 2019
Účet Položka Popis  rozpočet na 2019 
501 300 5133 Léky, zdrav.materál               1 000,00   
501 300 5135 Učební a školní pomůcky, učebnice                         –     
501 300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk             60 000,00   
501 300 5137 DDHM 1 000 – 3 000,-             25 000,00   
558 300 5137 DDHM 3000 – 40000,-             65 000,00   
501 300 5139 Ostatní materiál            150 000,00   
    501   XX   Celkem         301 000,00   
502 300 5151 Voda             35 000,00   
502 301 5152 Teplo            200 000,00   
502 302 5154 SME            100 000,00   
    502   XX   Celkem         335 000,00   
511 300 5171 Opravy a údržba            790 000,00   
    511   XX   Celkem         790 000,00   
512 300 5173 Cestovní náhrady               8 500,00   
512 XX   Celkem              8 500,00   
513 300 5175 Náklady na reprezentaci  
513 XX   Celkem                         –     
518 300 5161 Služby pošty               2 000,00   
518 300 5162 Telef. poplatky             23 000,00   
518 300 5166 Konzultace a poradenství                         –     
518 300 5163 Poplatky peněžních ústavů               6 500,00   
518 300 5167 Školení, Akce DVPP a MŠMT               8 500,00   
518 300 5168 Zpracování dat            120 000,00   
518 300 5172 DNHM program. vybavení                         –     
518 300 5169 Strava dětí            130 000,00   
518 310 5169 Přeprava obědů             35 000,00   
518 300 5169 Odvoz odpadu a jeho likvidace               8 000,00   
518 300 5164 Plavání žáků             55 000,00   
518 300 5169 Ostatní služby            390 000,00   
    518   XX   Celkem         778 000,00   
524 300 5031 Sociální pojištění -čerpání fondu odměn  
524 310 5032 Zdravotní pojištění-čerpání fondu odměn  
    524   XX   Celkem                         –     
525 300 5038 Ostatní pojistné – kooperativa                  500,00   
    525   XX   Celkem                  500,00   
527 300 5342 Převody FKSP  
527 310 5169 Zdravotní prohlídky zaměstnanců               2 000,00   
527 311 5132 Ochranné pomůcky               8 000,00   
    527   XX   Celkem           10 000,00   
542 300 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  
    542   XX   Celkem                         –     
549 300 5909 Pojištění majetku             12 000,00   
549 300 5179 Korunové vyrovnání  
549 300 5128 Spoluúčast na pojistce  
528 310 5180 Stravné zaměstnanci             32 000,00   
    528   XX   Celkem           32 000,00   
549 XX   Celkem           12 000,00   
551 300 7551 Odpisy           35 000,00   
 551   XX   Celkem           35 000,00   
       
       
    Náklady celkem     2 302 000,00   
Žádost o použití investičního fondu na zakoupení myčky 42 000,-, likvidační protokol na starou myčku
511 300                                                                790 000,00     
518 300                                                                390 000,00     
                             
Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) Základní školy Markvartovice,příspěvkové organizace na rok 2019          
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021            
                             
 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost v Kč              
                             
Rok Hlavní činnost       Doplňková činnost     Evropská unie     CELKEM      
  Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření
Název a IČ příspěvkové organizace                        
2019 9 202 000 2 300 000 9 202 000 0 90 000 80 000 10 000 410 000 410 000 0 9 702 000 2 300 000 9 692 000 10 000
2020 10 399 000 2 464 000 10 399 000 0 70 000 50 000 20 000 328 928 328 928 0 10 797 928 2 464 000 10 777 928 20 000
2021 11 228 500 2 500 000 11 228 500 0 70 000 50 000 20 000 18 579 18 579 0 11 317 079 2 500 000 11 297 079 20 000
Podrobnější rozpis je k nahlédnutí v ZŠ Markvartovice, příspěvková organizace.
6. listopadu 2018
Mgr. Šárka Kubišová
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.