O škole

Kapacita naší Základní školy je stanovena na 150 žáků.

Součástí naší školy je i školní družina, jejíž kapacita je 55 žáků a školní jídelna-výdejna s kapacitou 100 žáků.

Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky. Ve školním roce 2018/2019 ji navštěvuje 100 žáků v 1. – 5. postupném ročníku, z toho 45 dívek a 55 chlapců.

Naše ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbarierová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením patří k nejmodernějším školám v republice.

Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1.-5. ročníku, 1 učebna je vyčleněna pro školní družinu, pro druhé oddělení školní družiny je využívána kmenová třída. V letošním školním roce navštěvuje obě oddělení 55 žáků s pravidelnou docházkou.

Na naší škole je otevřena také ranní školní družina, kterou mohou žáci navštěvovat od 6.45 hod do 7.45 hod.

Na začátku školního roku 2009/2010 byla do kmenové třídy zakoupena nová interaktivní tabule, takže ji mohou žáci využívat celé dopolední vyučování. Od školního roku 2011/2012 již mohou tuto moderní výuku, výuku na interaktivní tabuli, využívat žáci ve všech třídách.

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 100 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny v Ludgeřovicích.

Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale také pro veřejnost a sportovní organizace v obci. K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm a 12-cti metrovým skleníkem.

Věnujeme se dětem se specifickými poruchami učení, které do naší školy docházejí, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných.

V letošním školním roce jsme pro děti vymýšlely nejrůznější projekty, které se mezi nimi velmi rychle ujaly, jde například o výrobky s vánoční a velionoční tématikou, kterými jsme vyzdobili školu a děti své pokojíky.

Ke Dni učitelů jsme pořádali Den podle Ámose. Zde jsme si vymysleli předměty  s netradičními názvy i náplněmi, žáci si pak vybrali a z těchto předmětů si i uspořádali sami rozvrh hodin pro tento den. Domů všichni odcházeli s pocity dobře prožitého dne a se spoustou nových nápadů pro volné chvilky.

Tradicí se v naší škole stalo smažení vaječiny o svatodušních svátcích. Děti si sami přinesou vajíčka a  připraví vaječinu, kterou pak společně usmažíme na školní zahradě na ohništi.

Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Zmíním se například o účasti desítek žáků v zájmových kroužcích keramiky, kreativním kroužku, sportovních a pohybových her, gymnastiky, mažoretek, tanečním kroužku, kroužek anglického jazyka a hry na flétnu a na klávesové nástroje.
Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy – hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách tělesné výchovy nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami,florbal a jiné míčové a závodivé hry.

Mnoho našich žáků je členy oddílu Sokol, oddílu kopané a členy Sboru mladých dobrovolných hasičů. Máme také žáky velmi zručné se sklony k umělecké tvořivosti, v keramickém kroužku dokáží mnohdy vytvořit umělecká díla. Naši žáci jsou po celá léta vedeni k hudbě – proto také rádi vystupují na různých besídkách, soutěžích a oslavách v obci.

Spolupracujeme s MŠ, ZŠ Ludgeřovice a ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s dobrovolným rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

Zápis dětí do 1. ročníku  probíhá od 1. do 30. dubna.  Rodiče mohou své děti samozřejmě přihlásit i kdykoli v průběhu roku.

Další aktivity naší ZŠ

  • návštěvy kulturních vystoupení v KD Hlučín, Loutkovém divadle Ostrava, Divadle Aréna a v neposlední řadě i kouzelnická a varietní vystoupení v tělocvičně školy
  • účasti v pěveckých i výtvarných soutěžích
  • akce spojené se Dnem Země – v areálu Svazu chovatelů
  • výchovně koncerty ZUŠ v Petřkovicích
  • maškarní ples v sále tělocvičně ZŠ Markvartovice
  • setkání s rodiči před Vánoci a ke Dni matek
  • táborák k ukončení školního roku spojené s oslavou Dne dětí
  • rozloučení s žáky pátého ročníku
  • od 1.2.2017 je naše škola zapojena do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Řešení neúspěchu hrou (viz. záložka projekty)

Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti.