O škole

Kapacita naší Základní školy je stanovena na 150 žáků.

Součástí naší školy je i školní družina, jejíž kapacita je 55 žáků a školní jídelna-výdejna s kapacitou 100 žáků.

Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky. Ve školním roce 2023/2024 ji navštěvuje 78 žáků v 1. – 5. postupném ročníku.

Naše ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbarierová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením patří k nejmodernějším školám v republice.

Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1.-5. ročníku, 1 učebna je vyčleněna pro školní družinu, pro druhé oddělení školní družiny je využívána kmenová třída. V letošním školním roce navštěvuje obě oddělení 55 žáků s pravidelnou docházkou.

Na naší škole je otevřena také ranní školní družina, kterou mohou žáci navštěvovat od 6.45 hod do 7.45 hod.

Na začátku školního roku 2009/2010 byla do kmenové třídy zakoupena nová interaktivní tabule, takže ji mohou žáci využívat celé dopolední vyučování. Od školního roku 2011/2012 již mohou tuto moderní výuku, výuku na interaktivní tabuli, využívat žáci ve všech třídách.

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 100 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny v Ludgeřovicích.

Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale také pro veřejnost a sportovní organizace v obci. K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm.

Věnujeme se dětem se specifickými poruchami učení, které do naší školy docházejí, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných.

V loňském školním roce jsme pro děti vymýšleli nejrůznější projekty, které se mezi nimi velmi rychle ujaly, jde například o výrobky s vánoční a velionoční tématikou, kterými jsme vyzdobili školu a děti své pokojíky.

Ke Dni učitelů jsme pořádali Den podle Ámose. Zde jsme si vymysleli předměty  s netradičními názvy i náplněmi, žáci si pak vybrali a z těchto předmětů si i uspořádali sami rozvrh hodin pro tento den. Domů všichni odcházeli s pocity dobře prožitého dne a se spoustou nových nápadů pro volné chvilky.

Tradicí se v naší škole stalo smažení vaječiny o svatodušních svátcích. Děti si sami přinesou vajíčka a  připraví vaječinu, kterou pak společně usmažíme na školní zahradě na ohništi.

Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Zmíním se například o účasti desítek žáků v zájmových kroužcích keramiky, kreativním kroužku, sportovních a pohybových her, gymnastiky, mažoretek, tanečním kroužku, kroužek anglického jazyka a hry na flétnu a na klávesové nástroje.
Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy – hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách tělesné výchovy nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami, florbal a jiné míčové a závodivé hry.

Mnoho našich žáků je členy oddílu Sokol, oddílu kopané a členy Sboru mladých dobrovolných hasičů. Máme také žáky velmi zručné se sklony k umělecké tvořivosti, v keramickém kroužku dokáží mnohdy vytvořit umělecká díla. Naši žáci jsou po celá léta vedeni k hudbě – proto také rádi vystupují na různých besídkách, soutěžích a oslavách v obci.

Spolupracujeme s MŠ, ZŠ Ludgeřovice a ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s dobrovolným rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

Zápis dětí do 1. ročníku  probíhá od 1. do 30. dubna.  Rodiče mohou své děti samozřejmě přihlásit i kdykoli v průběhu roku.

Další aktivity naší ZŠ

  • návštěvy kulturních vystoupení v KD Hlučín, Loutkovém divadle Ostrava, Divadle Aréna a v neposlední řadě i kouzelnická a varietní vystoupení v tělocvičně školy
  • účasti v pěveckých i výtvarných soutěžích
  • akce spojené se Dnem Země – v areálu Svazu chovatelů
  • výchovně koncerty ZUŠ v Petřkovicích
  • maškarní ples v sále tělocvičně ZŠ Markvartovice
  • setkání s rodiči před Vánoci a ke Dni matek
  • táborák k ukončení školního roku spojené s oslavou Dne dětí
  • rozloučení s žáky pátého ročníku
  • od 1.2.2017 je naše škola zapojena do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Řešení neúspěchu hrou (viz. záložka projekty)

Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti.