Řešení neúspěchu hrou

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004227

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

 

 

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

419 541,00

Dotace EU

356 609,85

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

62 931,15

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019