VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZŠ  MARKVARTOVICE

 

ve školním roce 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                     dne 31. srpna 2017

 

 

Schváleno školskou radou dne: 

 

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Markvartovice ve školním roce 2016 – 2017

 

 

 

 

 

Obsah:  1. Základní charakteristika školy

 

             2. Výsledky výchovy a vzdělání

      

             3.  Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace

 

             4.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

             5.  Kvalifikovanost pedagogů

 

6.      Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

7.      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

8.      Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

9.      Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

 

11.  Základní údaje o hospodaření školy

 

12.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

1. Základní charakteristika školy

 

Základní škola Markvartovice, Šilheřovická 492, 74714

                                                  IZO 102 432 147

 

Zřizovatelem školy je Obec Markvartovice, IČO 00300411 se sídlem

  Šilheřovická 491

Statutární zástupce: ing. Pavel Myslivec, starosta obce

          Ovocná 277, Markvartovice, 747 14

 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Šárka Kubišová,

                               bytem Markvartovice, Šilheřovická 305, 747 14

 

            ZŠ Markvartovice zahrnuje 1. - 5. postupný ročník, 2 oddělení školní družiny, ranní školní družinu, školní jídelnu – výdejnu, školní knihovnu a tělocvičnu. Od 1. 1. 2003 se stala ZŠ Markvartovice příspěvkovou organizací. Právnímu subjektu bylo přiděleno IČO 709 89 273.

 

            Naše základní škola je vesnická málotřídní škola s pěti úplnými ročníky.

Ve školním roce 2016 -2017 ji navštěvovalo103  žáků (49 dívek a 54 chlapců) v 1. - 5. postupném ročníku.

            ZŠ je nová, moderní, prostorná a prosvětlená budova, postavená jako bezbariérová stavba v roce 1996, je připravená pro přijetí žáků s tělesným handicapem. Svým zevnějškem i vnitřním vybavením patří k nejmodernějším školám v republice.

    

            Do celého komplexu patří 6 prostorných a prosluněných tříd, z nichž pět slouží pro výuku žáků v 1. - 5. ročníku, 1 učebna a jedna třída jsou vyčleněny pro školní družinu. Od ledna 2015 máme otevřenou i ranní družinu a druhé oddělení odpolední ŠD, které se nachází v učebně 1. třídy a v letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 55 žáků.  

 

            Každá třída je již vybavena interaktivní tabulí, takže můžeme ve všech ročnících vyučovat podle nejnovějších metod práce.

Moderně vybavená školní jídelna – výdejna má kapacitu 75 strávníků, strava je dovážena ze školní jídelny Ludgeřovice a žáci mají každý den na výběr ze dvou druhů jídel.

 

Tělocvična o rozměrech 12 x 24 m slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, kroužků sportovních a pohybových her pro naše žáky, ale v odpoledních hodinách také pro veřejnost a sportovní organizace v obci.

 

K areálu školy patří rovněž velká školní zahrada se zastřešeným altánkem, asfaltovým školním hřištěm a 12- cti metrovým skleníkem. Tato zahrada slouží dětem při i po vyučování, ale také v odpoledních hodinách při pořádání sportovních i slavnostních akcí.

 

Během letošních prázdnin se naše škola rekonstruovala firmou KP Revital. Měnila se okna, elektrická osvětlení, do tříd se instalovaly rekuperační jednotky, škola se zateplovala, opravovala se střecha a budova dostala novou fasádu.

Osvětlení měnila firma Jindřicha Gajdečky, malířské práce a výměnu koberců prováděla firma MALNAT Jiřího Janoše, obě fa z Ludgeřovic. Firma pana Vařechy vyměňovala zabezpečovací zařízení a telefony ve škole. S úklidem nám pomáhala firma Čistota a pořádek p. ing. Timana.

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti žáků máme u vchodů do budovy školy a u tělocvičny namontovány bezpečnostní kamery

2. Výsledky výchovy a vzdělání

 

        

     Ve školním roce 2016 – 2017zahájilo výuku v ZŠ 103 žáků, z toho 49 dívek a 54chlapců. Z toho jedna dívenka je u nás ve škole stále ve stavu, ale dva roky nemáme od zákonných zástupců žádné zprávy, takže ji stále musíme evidovat v naší škole. Průměrný počet žáků ve třídě byl 20,6.  V souladu s osnovami bylo vyučováno týdně 118 hodin, výuka jazyka dělena nebyla. V prvním až pátém ročníku začalo vyučování podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání – Tvořivá škola. Ve čtvrtém i pátém ročníku měli žáci navíc hodinu informatiky, takže se v obou třídách vyučovalo 26 hodin týdně.

Výuka náboženství probíhala od 1. - 5. ročníku 2 hodiny týdně ve dvou skupinách a navštěvovalo ji celkem 21 žáků.

     Žáci ZŠ Markvartovice dosahovali i v tomto školním roce dobrých výchovných i vzdělávacích výsledků. Všichni žáci prospěli.

     Během školního roku se nikdo nepřistěhovat ani neodstěhoval, takže počet žáků se po celý školní rok nezměnil.

5. ročník ukončilo 21 žáků, jedna žákyně udělala přijímací zkoušky na gymnázium Volgogradská v Ostravě Zábřehu, jedna žákyně nastupuje do šesté třídy do Základní školy Ostrava, Matiční 5, ostatní žáci odcházejí do šesté třídy do ZŠ Ludgeřovice.

 

 

 

Prospěch žáků na ZŠ ve školním roce 2016 – 2017

Ročník            počet žáků      prospělo s vyznamenáním        prospělo            neprospělo

 

  1.                            23 (13 d + 10 ch)          23                               0                                 0

 

  2.                            19 (7 d + 12 ch)            19                                0                                  0                    

 

  3.                            19 (10 d + 9 ch)                        16                               2                                 1(neklasifi)

                          

  4.                            21 (9 d + 12 ch)                        15                               6                                 0

 

 5.                            21 (10 d + 11 ch)           15                               6                                 0

 

celkem                     103(49 d + 54 ch)          88                               14                                1                                            

 

 

 

Celkový počet zameškaných hodin

 

      V tomto školním roce žáci zameškali celkem 8 372 hodiny ( 3 619 + 4 753), tj. v průměru 82 hodiny na 1 žáka. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny rodiči nebo lékařem.

K celkovému počtu zameškaných hodin není připočítána žákyně 3 třídy, která je pro nás nezvěstná, ale byla zde zapsána do 1. tř. Tato zameškala 882 hodiny za celý školní rok.

 

 

Plnění učebních osnov a učebních plánů

 

     Výuka na ZŠ Markvartovice probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání – Tvořivá škola.

3. Péče o talentované a zaostávající žáky, integrace

 

                Integrovaní žáci jsou dyslektici – na naší škole v péči dyslektického asistenta.

2. tř. - 0 žáků, 3. tř. – 2 žáci, 4. tř. - 1 žák, 5. tř. – 2 žáci, dále jsme na naši škole integrovali 4 žáky s poruchami chování (ADHD).

Všem jsou na škole vytvářeny takové podmínky, aby nebyli vyčleňováni z kolektivu zdravých dětí. Pedagogové i ostatní zaměstnanci se snaží, aby bylo slovo integrace splňováno do všech důsledků.

 

 

 

 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

            Ve funkci řídícího pracovníka pracuje na škole paní ředitelka již 13 let, na škole je již 32let, je kvalifikovaná v oboru NŠ – TV. Absolvovala funkční školení pro vedoucí pracovníky v roce 2005.

V její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka, která učí 21 let a kvalifikovaná je opět v oboru NŠ – TV.

Všechny paní učitelky, které na škole vyučují, jsou plně kvalifikované.

Ve školní družině pracuje paní vychovatelka, která má 31 let praxe. Paní vychovatelka zároveň učí výchovy v některých třídách, pro tuto činnost je nekvalifikovaná. Ve druhém oddělení školní družiny, které funguje v odpoledních hodinách v učebně 1. třídy, pracuje paní vychovatelka třetím rokem a je pro tuto profesi kvalifikovaná, má praxi 10 let.

           

            Ve funkci školnice pracuje na naší škole paní, která vydává i obědy ve školní jídelně – výdejně. Má praxi 41 let.

O úklid tříd a chodeb ve škole i v jejím okolí se starají dvě paní uklízečky (36 let a 38 let praxe). Obě pomáhají od letošního školního roku z důvodu nárůstu strávníků také ve školní jídelně s výdejem stravy.

Účetnictví ve škole provádí od roku 2011 účetní firma paní Radky Tyburcová v Opavě.

 

 

 

5. Kvalifikovanost učitelů

 

            Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují na škole 1. – 5. ročník jsou plně kvalifikovaní pro I. stupeň základní školy, pouze paní vychovatelka, která vyučuje výchovné předměty je kvalifikovaná pouze pro MŠ a ŠD.

             V tomto školním roce učily na ZŠ Markvartovice anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku tři paní učitelky, které se během roku vzdělávaly studiem literatury a absolvovaly vzdělávací akce.

           

   

 

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

     Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017 – 2018 proběhl poprvé až v dubnu, a sice v úterý 11. dubna 2017. K zápisu se dostavilo 28 dětí, zákonní zástupci požádali u 5 z nich o odklad školní docházky o jeden školní rok, jeden zapsaný žák požádal o přestup na jinou školu.

            Takže do 1. třídy by mělo nastoupit 22 žáků. 

 

     7.      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

            V oblasti prevence sociálně patologických jevů působila na naší škole paní učitelka, která se zúčastňovala seminářů a společně s paní vychovatelkou a třídními učitelkami působila na žáky vhodnou formou.

Ani v letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné problémy.

 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

V rámci DVPP se pedagogové vzdělávali v oboru rizikového chování žáků, čtenářské a matematické gramotnosti a v neposlední řadě tady v oblasti jazykové a metodologické. Ředitelka školy v oblasti právních předpisů.

 

 

 

Učitelé se v tomto školním roce vzdělávali v těchto oblastech:

 

 Šablony pro MŠ a ZŠ

Čtení a příprava na psaní v 1. tř.

Výchovné přístupy k žákům s rizikovým chováním

Výtvarné techniky

Čtenářská gramotnost na 1. st. ZŠ

Aktuální změny školské legislativy

Majetek příspěvkové organizace

Specifické vývojové poruchy učení

Neklidné dítě

Vztahy mezi dětmi

Školení hygienického minima

Matematická gramotnost na 1. st. ZŠ

Školení BOZ

Jak vyučovat na EVVO na Hlučínsku

Pracovně právní vztahy

Šablony

Archivní a spisová služba ve školství

 

 

 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Stručný přehled činnosti naší školy ve školním roce 2016 – 2017:

 

 

Slavnostní zahájení šk. roku 2016/2017                              

 Fotografování prvňáčků                                          

Informativní třídní schůzky                           

Odjezd žáků a všech zaměstnanců školy na adaptační kurz v Malenovicích   

Dopravní hřiště v Hlučíně – 3. tř.

Divadelní představení pro žáky 1. tř.

Besídka pro důchodce

Fotografování na vánoční portrét

Dopravní hřiště pro žáky 4. tř.  

Divadlo pro 1. třídu    

Slavnost Slabikáře

Lampiónový průvod                                       

Zpívání u vánočního stromu

Mikulášská nadílka

Adventní posezení s rodiči     

Beseda se spisovatelskou Evou Tvrdou

Poselství křesťanských Vánoc   

Maškarní ples žáků v 15.00 hod v tělocvičně školy              

Usměvavé lyžování na Vaňkově kopci                                 

Hasík – přednáška hasičů ve 2. tř.        

Recitační soutěž Dětská scéna                               

Vzdělávací pořad s Maskoty z Ovoce do škol                       

Vědecký den na ZŠ Hornická pro žáky 5. tř.                                    

Výchovný koncert LŠÚ v KD v Petřkovicích

Matematická soutěž Klokánek a Cvrček

Den podle Ámose      

Projekt ke Dni Země Nezkrotná Brazílie v KD Hlučín

Plavecký výcvik 1. – 4. tř.

Návštěva 5. tř. ZŠ a MŠ Ludgeřovice a Šilheřovice

Oslava Dne Země v areálu chovatelů 

Kino Mír Opava – Pozvánka do pohádky

Den zdraví v Hlučíně                                 

Smažení vaječiny na školní zahradě

Odpust Markvartovice – vystoupení žáků 4. tř.        

Oslava dne dětí  - divadelní představení O Smolíčkovi

Cyklovýlet a noc ve škole

Školní výlet Javoříčko a historický areál Bouzov

Rozloučení se školním rokem s radiem Čas, pasování prvňáčků

Slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení

                       

 

           

Žáci a pedagogové ZŠ Markvartovice se kromě tohoto přehledu podílejí na mnoha jiných školních a mimoškolních aktivitách. Děti navštěvují zájmové kroužky např. keramiku, tvořivé dílny, sportovní a pohybové hry, hru na klavír, flétnu, kytaru. V tomto školním roce probíhal na škole kroužek matematické logiky a deskových her. Ve školní družině se děti velmi rády zapojují do dramatické výchovy - hrají loutkové divadlo, sami si vymýšlejí příběhy a představení pro své spolužáky. Rovněž dopravní výchova je mezi dětmi velmi oblíbená, na školním hřišti jezdí a soutěží na jízdních kolech a koloběžkách. Nejraději však mají sport, ať už v hodinách TV nebo v odpolední činnosti školní družiny. Hrají vybíjenou mezi třídami, florbal a jiné míčové a závodivé hry. Mnoho našich žáků je členy Sboru mladých dobrovolných hasičů.

 

Ve všech třídách nadále probíhá výuka na interaktivní tabuli SMART BOARD, díky kterým se žáci velmi rádi učí zábavnou formou, plní úkoly, které si pro ně paní učitelka musí připravit.

Spolupracujeme s MŠ, ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Šilheřovice. Dobrá je i spolupráce s Rodičovským sdružením a Obcí Markvartovice.

 

 

 

10.  Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

  V tomto školním roce neproběhla na naší škole inspekční činnost.

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy

 

Škola hospodaří jednak s finančními prostředky MŠMT, které využívá na platy zaměstnanců, na ostatní neinvestiční výdaje (školení pedagogů, učební pomůcky pro žáky prvních tříd i ostatní žáky), a finančními prostředky, které jí poskytl zřizovatel na provozní prostředky, učební pomůcky, kancelářské a čisticí prostředky, školení atd.

 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Škola se v tomto školním roce nezapojila do žádného mezinárodního programu.

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

V tomto školním roce jsme se zapojili do evropského projektu OP VVV Výzva 51, zjednodušené projekty, který jsme nazvali Řešení neúspěchu hrou. Cílem tohoto projektu je naučit žáky hrou logickému myšlení. Naše škola si vybrala 3 šablony Klubu zábavné logiky a deskových her. Z tohoto projektu platíme také školního asistenta (do ledna 2019), který pomáhá v 1. třídě třem vytipovaným žákům ohroženým školním neúspěchem.