Plán  práce  ZŠ  Markvartovice

pro  školní  rok  2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Šárka Kubišová, ředitelka školy

                        dne 31. srpna 2017

 

 

Schváleno školskou radou dne:

P L Á N   P R Á C E   Š K O L Y

 

 

 

     Letošní školní rok 2017 – 2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v sále Kulturního domu Markvartovice za účasti žáků 1. – 5. ročníku, učitelů, správních zaměstnanců, zástupce obce a rodičů, a to z důvodu rekonstrukce školy, která byla zahájena o prázdninách (bylo vyměněno osvětlení, okna, nové žaluzie, do tříd byly instalovány rekuperační jednotky, které by měly zajistit úsporné větrání a vytápění, celá škola byla nově vymalována, budova školy byla zateplena) a dokončena by měla být do 30. října 2017 (do té doby by ještě zaměstnanci firmy KP Revital, která se na celé přeměně školy podílela, měli opravit střechu a „vybarvit“ fasádu školy). Z tohoto důvodu budou žáci i zákonní zástupci nabádáni všemi zaměstnanci školy ke zvýšené bezpečnosti při pohybu na staveništi.

 

     Po celý školní rok budeme spolupracovat s OÚ, Rodičovským sdružením, rodiči, okolními základními školami, veřejností a v neposlední řadě se zaměstnanci MŠ. Budeme se snažit, aby naše spolupráce byla plodná a vstřícná.

     Od 1. ledna 2004 jsme samostatným právním subjektem, jehož součástí je ZŠ, ŠD a ŠJ – výdejna.

Od 3. ledna 2015 jsme otevřeli na přání rodičů druhé oddělení školní družiny a ranní školní družinu. Další problémy spojené s právní subjektivitou se budeme snažit řešit ku prospěchu všech.

    

Ve školním roce 2009-2010 jsme se přihlásili k projektu EU -  peníze školám, pomocí kterého jsme dovybavili všechny třídy interaktivními tabulemi a nadále se budeme snažit zpestřovat výuku všem žákům.

 

     Tento školní rok zahájíme, co se týče složení pedagogických i nepedagogických pracovníků, beze změn.

 

Účetnické služby vykonává pro naši školu firma paní Radky Tyburcové – paní Mikolajská – od června 2011.

 

Do 1. třídy nastoupí 22 žáků z 27 zapsaných, rodiče čtyř žáků požádali o odklad školní docházky o 1 školní rok a zákonný zástupce jednoho žáka oznámil jeho nástup na jinou školu.

Do třetí a do čtvrté třídy nastoupí dvě nové žákyně z Ostravy – Poruby, ZŠ I. Sekaniny. Ve školním roce 2017 – 2018 k 1. 9. 2017 máme celkem 107 žáků (z toho 1 žákyně 4. třídy neoznámila své místo pobytu ani nenastoupila na jinou školu a jeden žák 2. třídy plní docházku v zahraničí podle §38 ŠZ).

 

     Během celého školního roku budeme dbát při výchově i vzdělání žáků na to, abychom vytvořili takové podmínky, ve kterých se bude dětem dobře pracovat, učit a žít, aby do školy chodily rády a s nadšením, aby se těšily na novou práci, své spolužáky i na své pedagogy. Stejně jako v předcházejících letech bude brán ohled na postižené a zaostávající žáky, kteří budou naši školu navštěvovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam jednotlivých částí plánu práce školy:

 

 

 1. Úkoly stálé, neodkladné, měsíční

 

 1. Úkoly výchovně vzdělávací práce

 

 1. Plán třídních schůzek a výboru rodičů

 

 1. Plán pedagogických porad

 

 1. Plán hospitační a kontrolní činnosti

 

 1. Plán mimoškolní činnosti

 

 1. Plán kulturních akcí školy

 

 1. Další vzdělávání pedagogů

 

 1. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků ZŠ

 

 1. Rozdělení třídnictví a úvazků pracovníků

 

 1. Psychohygienické podmínky učení

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 1. Spolupráce s OÚ, MŠ, rodičovským sdružením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úkoly stálé

 

Důsledné plnění vnitřního řádu školy, který je vyvěšen ve sborovně a je směrodatný pro všechny zaměstnance školy

 

Ø  dodržování plnění RVP ZV (ŠVP) Tvořivá škola v 1. – 5. třídě

 

Ø  dodržování pracovní doby, nástupu do zaměstnání, nástupu do vyučovacích hodin, vykonávání dozoru na chodbách a v jídelně

 

Ø  vyplňování a kontrola třídních knih, výkazů, deníku výchovné práce, katalogových listů a ostatní pedagogické dokumentace

 

Ø  provádět přímou hospitační činnost, rozbory hospitací

 

Ø  příprava měsíčních plánů práce

 

Ø  sledovat rozpočet školy

 

Ø  dbát na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců

 

Ø  dbát na zásady hospodárnosti, šetřit vodou a elektrickou energií

 

Ø  zajistit zastupování nepřítomných osob, navrhovat odměny a osobní příplatky

 

Ø  kontrolovat stav učebnic, školních potřeb a učebních pomůcek, zajistit včasnou dodávku, dohlížet na stav inventarizace

 

Ø  spolupracovat s Obcí, s okolními základními školami, s mateřskou školou, s rodičovským sdružením a školskou radou

 

Ø  upevňovat přátelské ovzduší mezi dětmi i zaměstnanci školy

 

 

 

 

Úkoly, které vyžadují neodkladné vyřízení

 

Ø  hlášení mimořádných událostí ve škole /požár, vloupání, zjevné změny na budově školy i na vnitřním zařízení, havárie kotelny aj./

 

Ø  hlášení úrazů žáků a pracovních úrazů zaměstnanců školy

 

Ø  hlášení nástupu nově přijatých zaměstnanců, hlášení rozvázání pracovního poměru, hlášení nástupu na mateřskou dovolenou apod.

 

 

 

 

 

Úkoly plněné průběžně v jednotlivých měsících

 

Ø vyplnit formuláře Organizace školního roku a statistické výkazy

 

Ø sledovat rozpočet školy – MP, NIV, stanovit odměny, přesčasové příplatky a osobní příplatky zaměstnanců školy

 

Ø kontrola pedagogické dokumentace zaměstnanců školy

 

Ø vypracovat seznamy žáků podle tříd

 

Ø stanovit pevný rozvrh hodin v jednotlivých ročnících, stanovit dobu výuky nepovinných předmětů a kroužků

 

Ø vypracovat plán třídních schůzek s rodiči, schůzí výboru rodičů, Školské rady

 

Ø stanovit plán a přípravu pedagogických rad

 

Ø vyplňovat měsíční hlášení o stavu odpracovaných hodin zaměstnanců, o jejich neschopence apod.

 

Ø zapojit se do soutěží a olympiád

 

Ø dodržovat termíny zahájení plaveckého výcviku žáků, návštěvy dopravního hřiště aj.

 

Ø zajistit řádnou přípravu učitelů, vychovatelů a zdravotníka pro adaptační kurz

 

Ø odeslat návrhy na pedagogicko - psychologické vyšetření žáků, sledovat dyslektického asistenta v péči o dyslektické děti (pro žáky vyžadující podpůrná opatření)

 

Ø kontrolovat plán vycházek a cvičení v přírodě

 

Ø příprava zápisu žáků do 1. třídy v příštím školním roce (nově bude od 1. do 30. dubna, žádost o odklad musí být podána do konce dubna)

 

Ø připravit inventarizační komisi a provádět inventarizaci pomůcek

 

Ø zajišťovat kulturní pořady pro žáky a kulturní vystoupení žáků pro veřejnost

 

Ø průběžně hospitovat ve vyučovacích hodinách a kontrolovat sešity žáků a jiné žákovské písemnosti

 

Ø zajišťovat školní výlet /místo, dopravu, dozor nad dětmi, v zimním období zorganizovat zájezd na hory

 

Ø objednat učebnice a učební texty pro příští školní rok

 

Ø objednat tiskopisy a výkazy pro pedagogickou dokumentaci

 

Ø ve spolupráci s rodičovským sdružením připravit maškarní rej pro děti a zábavné dopoledne a odpoledne ke Dni dětí

 

Ø zajistit ve spolupráci s rodičovským sdružením táborák k slavnostnímu ukončení školního roku na školní zahradě

 

 

 

 

 1. Úkoly výchovně vzdělávací práce

 

Ø  důsledně dodržovat plnění vnitřního řádu školy a seznámit s ním žáky, pedagogy a správní zaměstnance

 

Ø  sledovat a hodnotit chování žáků na veřejnosti, vhodné a slušné vystupování, reprezentace školy

 

Ø  vychovávat žáky k úctě ke stáří, k nemocným a postiženým lidem, k vzájemné ohleduplnosti

 

Ø  vést žáky k ochraně životního prostředí, k pěknému vztahu k přírodě

 

Ø  vychovávat žáky k lásce k rodičům, k úctě k učitelům, zaměstnancům školy a ostatním lidem, k rodnému domovu, obci, vlasti

 

Ø  pěstovat v žácích kladný vztah k práci, k odpovědnosti, vážit si práce druhých

 

Ø  upevňovat kolektiv dětí, zlepšovat vzájemné vztahy mezi spolužáky, odstranit sobeckost, bezohlednost a netolerantnost

 

Ø  potlačovat projevy rasismu, netolerance a xenofobie, upozornit žáky i pedagogy na nebezpečí tohoto chování

 

Ø  vést žáky k dobrým lidským návykům, varovat je před nebezpečím drog

 

Ø  motivovat žáky k zájmu o vzdělání

 

Ø  individuálně přistupovat k žákům slabším, postiženým a invalidním a rozvíjet žáky talentované

 

Ø  spolupracovat s MŠ a věnovat pozornost přechodu dětí z MŠ do první třídy ZŠ, spolupracovat s pedagogy a výchovným poradcem na druhém stupni při přechodu žáků

                 do 6. ročníku

 

Ø  pravidelně provádět kontrolu písemných prací žáků, dbát na estetickou úpravu v sešitech

 

Ø  dbát na estetickou výzdobu ve třídách a na chodbách školy

 

Ø  dbát na udržování pěkného prostředí v okolí školy

 

Ø  efektivně využívat učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky

 

Ø  úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně je informovat na třídních schůzkách o prospěchu a chování jejich dětí, být jim nápomocni při řešení problémů s dětmi

 

 

 

 

 

 

3.     Plán třídních schůzek s rodiči

 

Září              Společná informativní schůzka s rodiči, , informace o kroužcích, o příspěvku  SRPdŠ, o způsobu placení a objednávání obědů, o  způsobu dodávání dotovaného mléka a ovoce do škol

 

        Říjen             První schůzka rodičů ve třídách, volba nových třídních důvěrníků, organizační záležitosti, plán kulturních akcí během října, listopadu a prosince, termíny podzimních a vánočních prázdnin, prospěch a chování žáků

 

 

        Prosinec        Třídní schůzka spojená s besídkou k oslavě Vánoc, informace o stavu učiva, hodnocení prospěchu a chování žáků.

                              Termín jarních prázdnin

                              Konání plesu rodičů, který bude společnou akcí školy a obce, a maškarního plesu žáků

 

 

        Březen           Organizační záležitosti – kulturní akce v měsíci březnu a dubnu, informace o stavu učiva, termín velikonočních prázdnin

 

 

        Květen           Třídní schůzka spojená s dílnami či besídkou pro matky ke Dni matek, informace o chování a prospěchu žáků, informace o adaptačním kurzu, organizace oslav MDD a školního výletu, seznámení rodičů se slavnostním ukončením školního roku a poděkování za spolupráci během celého školního roku

     

     

 

Plán schůzek s výborem rodičů

 

            Jednotlivé schůzky jsou svolávány dle potřeb ředitelky školy nebo potřeb výboru rodičů prostřednictvím písemných pozvánek.

Výbor rodičů se scházívá 3 – 4 krát ročně, a to vždy u příležitosti konání táboráku, společenského večírku nebo plesu pro rodiče, maškarního reje dětí, organizace dětského dne nebo školního výletu či adaptačního kurzu.

Rodiče spolupracují se školou dobře, pomáhají při zajišťování všech školních akcí.

 

 

4. Plán pedagogických porad

 

1. Organizační zajištění nového školního roku                                                         T: srpen

    Rozdělení úvazků, rozdělení třídnictví

    Pedagogická dokumentace, rozvrhy hodin, kroužky

    Tabulky a nezbytná hlášení pověřené obci a KÚ

    Termíny prázdnin a státních svátků ve školním roce 2017 – 2018

   

 

 

2. Hodnocení výchovně vzdělávací práce žáků a pedagogů v 1. čtvrtletí                 T: listopad

    Dodržování školního řádu

    Prospěch a chování žáků, organizační záležitosti

    Příprava vánoční besídky

 

 

3. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce                                                 T: leden

    Stav učiva, kontrola pedagogické dokumentace

    Prospěch a chování žáků

    Příprava žáků na různé soutěže

    Kulturní akce školy

    Ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení

    Pololetní prázdniny, jarní prázdniny

 

 

4. Hodnocení práce ve 3. čtvrtletí školního roku                                                       T: duben

    Prospěch a chování žáků

    Příprava zápisu žáků do 1. třídy

    Příprava dílen ke Dni matek

    Plán školního výletu, organizace Dne dětí

    Zahájení plaveckého výcviku žáků 1. – 4. třídy (květen)

   Organizace adaptačního kurzu

 

5. Hodnocení celoroční výchovně vzdělávací práce školy                                        T: červen

    Vyhodnocení soutěží a olympiád

    Ukončení pedagogické dokumentace

    Zhodnocení prospěchu a chování žáků za celý školní rok

    Celkový stav absence

    Zajištění učebnic a pomůcek pro další školní rok

    Příprava budovy na prázdniny a případné opravy

    Ukončení školního roku 2016– 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Plán hospitační činnosti ve školním roce 2017 – 2018

 

 

Září                 Kontrola pedagogické dokumentace, kázeň žáků ve vyučování

 

Říjen               Zařazován nových metod práce do vyučování

                        Zjišťování úrovně čtení

 

Listopad          Výchovné využití učiva, motivace žáků učitelem

                        Kontrola sešitů z ČJ

 

Prosinec         Kontrola úrovně matematických znalostí

                        Příprava a využívání pomůcek ve vyučování

 

Leden              Český jazyk – zjišťování úrovně jazykových znalostí, zadávání domácích úkolů, zjištění úrovně psaní

 

Únor               Prvouka, přírodověda, vlastivěda – kontrola úrovně znalostí žáků, stav vycházek

 

Březen             Čtení (Měsíc knihy) – zjišťování úrovně čtení a literární výchovy, doplňková četba

 

Duben             Tělesná výchova – kázeň, sportovní vyspělost žáků, vztah k TV a sportu, využívání nářadí, dodržování hygienických podmínek v TV a po hodině TV

 

Květen             Výchovné předměty – HV, VV, PČ – vztah žáků k práci, dodržování bezpečnostních opatření, zapojování se do soutěží

 

Červen            Zjištění celkových vědomostí žáků z matematiky, českého jazyka a čtení – kontrolní testy z celoročního probraného učiva

                        Kontrola pedagogické dokumentace

 

 

V měsících leden a červen budou prováděny písemné prověrky o stavu úrovně probraného učiva.

Během celého roku hospitace na používání ICT a interaktivních tabulí.

 

 

Hospitace ve školní družině

 

Při hospitacích ve ŠD bude zjišťováno vhodné využívání volného času žáků v odpoledních hodinách, motivace dětí k různým zaměstnáním, střídání činností, příprava na vyučování, relaxace a odpočinek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Plán mimoškolní činnosti ve školním roce 2017– 2018

 

 

 

Ø  Projekkt Ovoce, zelenina a mléko do škol

 

Ø  Sběr víček z PET lahví pro nemocnou Marušku

 

Ø  Podzimní cvičení v přírodě  - stavění domečků v lese

 

Ø  Halloween – den strašidel

 

Ø  Slavnost slabikáře pro rodiče žáků 1. třídy

 

Ø  Zimní hry – závody v sáňkování, bobování, bruslení, stavění sněhuláků

 

Ø  Dětský maškarní rej

 

Ø  Barevný týden

 

Ø  Vánoční setkání s rodiči - ve třídách 

 

Ø  Den podle Ámose – netradiční vyučování

 

Ø  Den Země v areálu Chovatelů

 

Ø  Den matek – ve třídách

 

Ø  Sportovní dopoledne na hřišti či tělocvičně

 

Ø  Smaženice na školní zahradě

 

Ø  Noc ve škole – Andersen, odcházející páťáci?

 

Ø  Zábavné dopoledne k MDD – se SRPdŠ

 

Ø  Pasování budoucích prvňáčků

 

Ø  Táborák na školní zahradě

 

Ø  Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hlučíně – podzim, jaro -  žáci 3. třídy, 4. třídy

 

Ø  Plavecký výcvik – žáci 1. - 4.třídy

 

Ø  Škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

Nabídka kroužků k mimoškolní činnosti

 

Ø  kroužek Hry na kytaru                                                          p. P.Taraba

 

Ø  kroužek hry na klavír, keyboard                                            p. B. Bortlová

                                                                                 

Ø  kroužek sportovních a pohybových her                                 Bia, Str

 

Ø  kroužek keramiky                                                                  Boš

 

Ø  školní knihovna                                                                     Vja

 

Ø  kroužek mažoretek, cvičení s hudbou                                    D. Menšíková

 

Ø  taneční kroužek                                                                     p. Skopalíková

 

Ø  florbal                                                                                   p. Munster

 

Ø  Kroužky na Moravě – Věda není nuda, Bojové umění          agentura

 

Ø  kroužek matematické logiky a deskových her –

Projekt Řešení neúspěchu hrou        Boš

 

Soutěže

Ø  matematické soutěže pro žáky 2. -5. třídy (Klokan, Kosočtverec)

 

Ø  výtvarné soutěže pro žáky 1. – 5. tř (v rámci školy a školní družiny)

 

Ø  sběr - starý papír, víčka z PET – lahví, kaštany, žaludy

 

Ø  soutěž dětských lidových zpěváčků – únor, březen (Hlučínský Kos)

 

 

 

7. Plán kulturních akcí školy

 

v  návštěvy divadelních představení v KD Hlučín, Divadle loutek, Divadle J. Myrona

 

v  výchovný koncert ZUŠ Petřkovice

 

v  kulturní vystoupení žáků k oslavě Vánoc a Dne matek, vítání občánků, setkání seniorů

 

v  různá varietní vystoupení v MŠ, na OÚ a v tělocvičně

 

v  návštěva Krajského města s žáky 5. tř.

 

v  besedy se zajímavými lidmi, profesemi

 

v  návštěva hlavního města Prahy s žáky 4. a 5. ročníku

 

 

8. Další vzdělávání pedagogů

 

 

 

 

 

9. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy, podklady pro os. hodnoc.

 

 

Šárka Kubišová, Mgr.                        zodpovědnost za organizační chod školy

                                               materiálně tech. zajištění provozu školy

                                               vedení pokladny

                                               vedení školní kroniky

                                               zodpovědnost za správné naplňování rozpočtu

                                               objednávání učebnic a školních pomůcek

                                               placení faktur a rozdávání výplat na účty pracovníků

                                               přijímání e-mailové pošty

                                               přebírá a zapisuje přijatou a odesílanou poštu

                                               nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

 

 

Jana Bošňáková, Mgr.           zástupce ředitele školy

                                               vedení inventarizace školy

                                               kabinet v 1. poschodí

  kroužek keramiky

  objednávání učebnic a školních pomůcek

            výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

Klub mladého čtenáře

sběr papíru, víček z PET-lahví

                                               FKSP

                                              

 

 

 

Bohdana Vjačková, Mgr        zdravotník školy

kulturní referent

vedení školní knihovny          

                                            výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

kabinet v 1. patře

                                            nástěnky ve škole

                                            vývěsní skříňka

                                            pomoc při inventarizaci pomůcek

 

 

Michaela Strakošová, Mgr.    dyslektický asistent

                                               protidrogový koordinátor

                                               vývěsní skříňka

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy, školních nástěnek

                                               pomoc při inventarizaci pomůcek

kabinet v přízemí

                                            kroužek sportovních a pohybových her

                                            nástěnky ve škole

správce počítačové sítě, koordinátor ICT

 

 

Jarmila Bialasová, PaedDr   dyslektický asistent

                                               koordinátor EVVO

                                               pomoc při inventarizaci pomůcek

výzdoba a udržování výzdoby chodeb školy

kabinet v přízemí

  kroužek sportovních a pohybových her

 

 

Šárka Holušová                      vychovatelka ŠD

                                               kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               školní zahrada, skleník – ve spolupráci s ostatními vyučujícími

                                             

 

 Adriana Kačmařová, Bc       vychovatelka ŠD

                                               pomoc pedagogům při kulturních vystoupeních žáků

                                               péče o estetickou výzdobu chodeb a ŠD

                                               výtvarné a pěvecké soutěže

                                               pomoc při inventarizaci

                                               kabinet TV a tělocvičné nářadí a náčiní

 

                                               THP pracovník

                                               spisová a archivní činnost

                                               přijímá, přebírá a vyřizuje poštu

                                               zajišťuje organizační věci pro školu

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv v době vyučování

                                               pomoc ŘŠ při administrativní práci

 

 

Daniela Kačmařová               nákup a obstarávání mycích a čisticích prostředků

                                               obstarávání nádobí a mycích prostředků do ŠV

                                               zajišťování drobných oprav a údržby

                                               rozdávání školního mléka a ovoce a zeleniny

                                               zodpovědnost za chod plynové kotelny

                                               vyřizování telefonických hovorů a přijímání návštěv

                                                           v době vyučování

                                               zápis stavu plynoměru, elektroměru a vodoměru v ZŠ

                                               dozorce výtahu

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

 

Dana Kuchařová                   udržování čistoty kolem ZŠ

péče o zeleň před a za budovou ZŠ                                      

iniciativa a pomoc při zajišťování mimoškolních akcí         

                                               kontrola a zabezpečení budovy ZŠ

                                               pomoc při výzdobě chodeb ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

 

 

Alena Kučerová                     péče o zeleň před budovou a na zahradě školy

                                               udržování čistoty kolem ZŠ

                                               zajistit přístup do školy v době mimo vyučování

                                               péče o květiny na chodbách

                                               iniciativa a pomoc pedagogům při zajišťování mimoškolních aktivit

 

 

 

 

            10. Rozdělení třídnictví a úvazků ve školním roce 2017 – 2018

 

 

1. třída                        Mgr.       Michaela Strakošová           úvazek 1,0       nadúvazek 1 hodina   

                                                                                                          3 AJ ve 3. tř.

 

2. třída                        PaedDr. Jarmila Bialasová               úvazek 1,0       nadúvazek 3 hodiny

                                                                                                          3 AJ v 5. tř.

 

3. třída                        Mgr.       Bohdana Vjačková              úvazek 1,0       nadúvazek 2 hodiny

                                                                                                          2 ICT 4. a 5. tř., 1 PČ ve 4. tř.

                                                         

4. třída            Mgr.        Jana Bošňáková                 úvazek 1,0       nadúvazek 3 hodiny

                                                                                                                      2 Vl + 2 Př v 5. tř.

                                    

5. třída            Mgr.       Šárka Kubišová                   úvazek 1,0       nadúvazek 2 hodiny

                                                                                                          2 Čt v 5. tř.

                       

VČ                                   Šárka Holušová                  úvazek 0,41    9 vyučovacích hodin

                                                                       ve 4. tř. 2 Vv, 1 Hv, v 5. tř. 2 Tv, 2 Vv, 1 Hv, 1 Pč,

ŠD                                   Šárka Holušová                 úvazek 0,8

                        Bc.          Adriana Kačmařová           úvazek 0,8

 

 

 

                        Bc.          Adriana Kačmařová           THP na DPP, dle odpracovaných hodin

 

náboženství     Mgr.      Jarmila Staňková                 úvazek 0,14

 

 

Správní zaměstnanci

 

školnice           Daniela Kačmařová                          úvazek 0,68

VČ – VS          Daniela Kačmařová                          úvazek 0,38

topič                Daniela Kačmařová              

 

uklízečka         Dana Kuchařová                               úvazek 0,68

VČ – VS          Dana Kuchařová                               úvazek 0,25

 

uklízečka         Alena Kučerová                                 úvazek 0,68

VČ – VS          Alena Kučerová                                 úvazek 0,19

 

 

 

 

 

Zápis žáků do 1. ročníku

 

 

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb (Nového školského zákona) ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2016

V úterý 3. dubna 2018 od 8.00 do 17.00 v 1. třídě

 

 

 

 

 

 

 11. Psycho-hygienické podmínky učení

 

 

     Posláním naší Základní školy by mělo i nadále být, aby zde děti prožívaly šťastné chvíle ve společenství kamarádů i učitelů, kteří mají zájem na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání, kteří se snaží o to, aby děti chodily do školy rády, aby se rády učily. Aby školní chvíle prožívaly v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým potřebám a zvláštnostem, pod vedením lidí, kteří mají osobní i profesní předpoklady k tomu, aby jim ve spolupráci s rodiči vytvořili příznivé podmínky pro jejich maximální rozvoj s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k samostatné osobnosti, zvláštní péči budeme věnovat handicapovaným a zaostávajícím žákům, kteří budou navštěvovat naši školu.

 

     Budova naší Základní školy byla dostavěna v roce1996 jako moderní, všem hygienickým požadavkům vyhovující stavba.

Velké prosvětlené třídy i chodby dávají dětem možnost volného pohybu, pocit volnosti o přestávkách i po vyučování ve školní družině. Pěkně upravená školní zahrada s altánkem pak možnost učení v přírodě.

O přestávkách se děti pohybují po prostorných chodbách, mají možnost relaxovat při stolním tenisu. Za pěkného počasí mohou vycházet na zahradu, kde mohou trávit chvíle na čerstvém vzduchu.

 

 

 

12. Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) Základní školy Markvartovice,příspěvkové organizace na rok 2018
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020  
 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost v Kč                
                             
Rok Hlavní činnost       Doplňková činnost     Evropská unie     CELKEM      
  Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření
Název a IČ příspěvkové organizace: Základní škola Markvartovice, okr. Opava, příspěvková organizace,  IČ 70989273            
2018 7 679 000 1 679 000 7 679 000 0 90 000 70 000 20 000 160 820 160 820 0 7 929 820 1 679 000 7 909 820 20 000
2019 8 500 000 1 600 000 8 500 000 0 90 000 80 000 10 000 12 104 12 104 0 8 602 104 1 600 000 8 592 104 10 000
2020 9 585 000 1 650 000 9 585 000 0 90 000 80 000 10 000 0 0 0 9 675 000 1 650 000 9 665 000 10 000
                             
Podrobnější rozpis je k nahlédnutí v ZŠ Markvartovice, příspěvková organizace.                  
                           
6. listopadu 2017                          
Mgr. Šárka Kubišová                          
                           
                           

 

 

 

13. Rozpočet pro rok 2018
 
Účet Položka Popis Skutečné čerpání 2017 Rozpočet 2018
501 300 5133 Léky, zdrav.materál                           -                   500,00   
501 300 5135 Učební a školní pomůcky, učebnice                           -       
501 300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk                37 103,50             35 000,00   
501 300 5137 DDHM 1 000 - 3 000,-                10 138,00             10 000,00   
558 300 5137 DDHM 3000 - 40000,-                12 990,00             13 000,00   
501 300 5139 Ostatní materiál                62 569,05             64 500,00   
501 100   Ostatní materiál - DČ                 6 200,00              4 500,00   
501   Ostatní materiál - EU                22 573,00             13 320,00   
    501   XX   Celkem              151 573,55           140 820,00   
502 300 5151 Voda                16 350,00             35 000,00   
502 301 5152 Teplo              328 282,00           320 000,00   
502 302 5154 SME              127 885,00           140 000,00   
502 100   Energie celkem - DČ                 4 749,00             17 600,00   
    502   XX   Celkem              477 266,00           512 600,00   
511 300 5171 Opravy a údržba              583 127,66           267 000,00   
511 100   Opravy a údržba DČ                 2 551,00              8 000,00   
    511   XX   Celkem              583 127,66           275 000,00   
512 300 5173 Cestovní náhrady                 1 240,00              1 500,00   
512 XX   Celkem                 1 240,00              1 500,00   
513 300 5175 Náklady na reprezentaci                           -       
513 XX   Celkem                           -                          -     
518 300 5161 Služby pošty                 1 654,00              1 790,00   
518 300 5162 Telef. poplatky                17 097,69             18 000,00   
518 300 5166 Konzultace a poradenství                           -                          -     
518 300 5163 Poplatky peněžních ústavů                 5 916,00              6 000,00   
518 300 5167 Školení, Akce DVPP a MŠMT                 8 335,00              8 500,00   
518 300 5168 Zpracování dat                88 104,00             98 000,00   
518 300 5172 DNHM program. vybavení                           -                          -     
518 300 5169 Strava dětí              128 170,00           130 000,00   
518 310 5169 Přeprava obědů                25 877,00             30 000,00   
518 300 5169 Odvoz odpadu a jeho likvidace                 7 815,00              8 000,00   
518 300 5169 Ostatní služby                           -             124 000,00   
518 300 5164 Plavání žáků                54 600,00             56 000,00   
518 300 5169 Ostatní služby              182 553,28           200 000,00   
518   Ostatní služby - EU                12 500,00             12 500,00   
    518   XX   Celkem              532 621,97           692 790,00   
521 + 524 + 527   Mzdy - Krajský úřad           5 191 383,00        6 000 000,00   
521 100   Mzdy DČ                28 900,00             39 900,00   
    Mzdy EU              149 850,00           135 000,00   
524 300 5031 Sociální pojištění -čerpání fondu odměn    
524 310 5032 Zdravotní pojištění-čerpání fondu odměn    
    524   XX   Celkem                           -                          -     
525 300 5038 Ostatní pojistné - kooperativa                    205,36                 210,00   
    525   XX   Celkem                    205,36                 210,00   
527 300 5342 Převody FKSP     
527 310 5169 Zdravotní prohlídky zaměstnanců                       -     
527 311 5132 Ochranné pomůcky                 8 000,00              8 000,00   
    527   XX   Celkem                 8 000,00              8 000,00   
528 310 5180 Stravné zaměstnanci                31 168,00             32 000,00   
    528   XX   Celkem                31 168,00             32 000,00   
549 300 5909 Pojištění majetku                11 923,00             12 000,00   
549 300 5179 Korunové vyrovnání    
549 300 5128 Spoluúčast na pojistce    
549  XX   Celkem                11 923,00             12 000,00   
551 300 7551 Odpisy                60 079,00             60 000,00   
 551   XX   Celkem                60 079,00             60 000,00   
558   Náklady z DDHM - EU                61 694,00     
         
         
    Náklady celkem           7 289 031,54        7 909 820,00   
         
    Výnosy Zřizovatel       1 679 000,00   
    Výnosy MŠMT       6 000 000,00   
    Výnosy DČ            90 000,00   
    Výnosy EU          160 820,00   
         
    Výnosy celkem       7 929 820,00   
    Zisk z DČ            20 000,00   
         
         
       
  Fond odměn 83 484,00 Kč  
  Fond rezerv 118 881,11 Kč  
  Fond reprodukce majetku 123 487,09 Kč